Rune Stenstrøm stiller spørsmål i kommunestyret om bostedsløse, og hva Harstad kommune gjør:

– 15 personer er uten fast bopel i Harstad. Vi går inn i en kald og vanskelig tid, og inn i en juletid der hjelpeapparatet skal ha litt fri. Har vi en plan for de 15? Noen er inne på behandling, noen er i varetekt eller soning. De har ulike historier, ingen fellesnevner – bortsett fra at de mangler fast bopel.

Helse- og omsorgssjef Torill Skaar sier kommunen er klar over situasjonen for bostedsløse. Det er lagt en plan for Kvadraten, som skal brukes litt annerledes med mål om å få folk inn i egen bolig, sier hun.

Ordfører Kari-Anne Opsal sier kommunen plikter å skaffe midlertidig bolig til mennesker uten tak over hodet.

I 2009 ble Kvadraten etablert med fire leiligheter for personer med utfordringer innen rus og psykiatri. Kameratklubben har stått for driften av disse, med tilskudd fra kommunen.

Blåhuset og Kvadraten

I 2016 ble det inngått en ny avtale med Kameratklubben etter et offentlig anbud, der Harstad kommune kjøpte tjenester innenfor en avklart økonomisk ramme og etter egen kravspesifikasjon. Denne avtalen løp ut i 2021.

Etter en anbudsrunde, har Kameratklubben inngått en ny avtale med Harstad kommune om drift av Blåhuset og tilsynstjenesten i Kvadraten. Avtalen, som startet å løpe fra 1. mai 2021, er noe endret og i større grad tilpasset kommunens øvrige organisering og tjenestetilbud innen rus og psykisk helse.

I den nasjonale strategien «Alle trenger et trygt hjem» (2021–2024), er det løftet fram tre prioriteringer. En at disse er at ingen skal være bostedsløse. Den siste kartleggingen fra november 2020 viste at det var 3.325 bostedsløse i Norge, men fra 2012 til 2021 er bostedsløsheten i Norge nær halvert.

En bostedsløs defineres som en person som ikke disponerer egen eid eller leid bolig, og befinner seg i følgende situasjoner:

● Er henvist til tilfeldige eller midlertidige botilbud
● Oppholder seg midlertidig hos nær slektning, venner eller kjente
● Er i institusjon eller under kriminalomsorgen og skal løslates/utskrives innen to måneder uten å ha egen bolig
● Over ute eller ikke har et sted å sove

Ofte en mann i 30-årene

Ifølge nettsiden Veiviseren.no er profilen for en gjennomsnittlig bostedsløs en mann i midten eller slutten av 30-årene, han er enslig, født i Norge. Han har vært bostedsløs lenge og er avhengig av rusmidler og mottar sosialstønad eller uføretrygd. Imidlertid er dette bildet noe nyansert gjennom de siste kartleggingene. Sammenlignet med andre europeiske land som har en høy andel unge bostedsløse, er det svært positivt med et lavt nivå på 536 personer (16 prosent) under 25 år. Tilsvarende er det en økning blant de over 35 år, og mest i gruppen over 54 år. Økt alder gir og flere med helseutfordringer.

Tallene viser også at andelen født utenfor Norge har økt, og liten økning blant kvinner som nå utgjør en andel på 29 prosent. Foruten rus og psykiske helseutfordringer er tap av bolig en viktig årsak til bostedsløshet, og en av fem har mistet bolig siste 6 måneder. Ofte er dette knyttet til samlivsbrudd, familiekonflikter, vold og diskriminering.