Ungdom mellom 13 og 18 år som ikke driver med sportslige eller kulturelle fritidsaktiviteter har per i dag få tilbud i Harstad. De som fyller 18 år har ingen tilbud når det kommer til uteliv, noe ordføreren den siste tiden har ønsket en endring på. Konsekvensen av manglende tilbud er at ungdommen samler seg på blant annet Amfi Kanebogen i ukedagene og har uoversiktlige hjemmefester i helgene.

Ungdata.no viser at ungdom i Harstad er mindre fornøyd med kommunen sitt fritidstilbud enn øvrig ungdom i Norge. Dette inspirerte meg og en gruppe barnevernstudenter på UIT til å oppsøke ungdommen der de oppholder seg, for å finne ut hva de ønsker seg av tilbud i kommunen.

7 av 10 vil ha mer

En tur til Amfi Kanebogen var nok til å få 50 ungdommer til å svare på en anonym undersøkelse. Resultatet viser at 70% av de spurte, ønsker seg et nytt fritidstilbud. Tilbudet de ønsker seg er et lokale hvor de kan være sosiale uten å måtte drive med kunst og kultur.

Dette er forståelig, for i dag har de Ungdommens hus og Radio Harstad som tilbud, og begge stedene fordrer interesse for kunst og kultur.

Ungdommens hus og Radio Harstad er fantastiske tilbud og de er tilgjengelige for alle ungdommer, men samtidig så er disse tilbudene for organiserte til at de treffer alle. Dette kom tydelig frem når vi snakket med ungdommen selv, kultursjefen i Harstad, ansatte på Ungdommens hus og Politiet.

Videre bruker kommunen rundt 2,4 millioner årlig på å drifte Ungdommens hus, som har en kjernegruppe på rundt 40 brukere. Alle ansatte har utdanning innen kunst og kultur, noe som gjenspeiler seg i brukerne.

23 prosent fikk tilbud om rusmidler

Amfi Kanebogen har blitt et samlingssted for ungdom, både fordi det er et knutepunkt i forhold til buss, men også fordi senteret er utformet på en slik måte at det er lett å samle seg der.

Senterleder er tydelig på at alle er velkomne, men sier samtidig at også han ser behovet for et nytt fritidstilbud som retter som mot all ungdom. Videre viser vår undersøkelse at rundt 23% ungdommene har opplevd å bli tilbudt rusmidler på senteret, både legale og illegale.

En av årsakene til at en så stor prosentandel av ungdommene opplever å bli tilbudt rusmidler på Amfi Kanebogen, kan ligge i at ungdommen oppholder seg på en arena hvor det ikke er voksenkontroll. Dette bør få varsellampene til lyse når vi for bare to år siden hadde en markant økning i bruk av MDMA blant ungdom i Harstad.

Ellers ser vi at ungdommen har drevet organisert slåssing, noe som avtok når politiet jobbet forebyggende opp mot dette. I den siste tiden er det utført hærverk rundt omkring på kommunen sine idrettsanlegg, noe som kan skyldes mangel på sosiale møteplasser for ungdom.

Er skatepark best bruk av penger?

I Harstad er det per i dag ingen utekontakt som driver med oppsøkende og forebyggende arbeid opp mot ungdom, det er heller ikke ansatt en eneste barnevernspedagog eller vernepleier på Ungdommens hus. Nå i dag er det snakk om å bruke 12 millioner på en utendørs skatepark som vil kunne brukes de månedene vi ikke har snø.

I vintermånedene kan man tenke seg at denne ungdommen trekker til Sollia, men det forutsetter at ungdommen eller foreldrene har økonomi til dette. En skatepark er et godt gratistilbud som inkluderer flere ved at det er gratis, men å kjøre i Sollia er en stor kostnad, både med tanke på utstyr og inngangsbillett. Resultatet kan bli at flere skatere vil oppholde seg på blant annet Amfi Kanebogen, sammen med alle de ungdommene som ikke driver med sportslige eller kulturelle fritidsaktiviteter.

Mitt forslag til kommunen er å inkludere ungdommen og la de medvirke i å svare på spørsmålet «Hva kan Harstad gjøre for at byen skal bli mer attraktiv for ungdommen?».

Jeg tror kommunen da vil se at de bommer med dagens tilbud og at ungdommen selv sitter med svaret på hva som må gjøres.

Kommunal klubb i sentrum

En kommunal ungdomsklubb i sentrum som ikke stiller krav til ungdommens interesser, men som legger til rette for alle skal føle eierskap til klubben og føle seg velkomne, vil nok gjøre Harstad betydelig mer attraktiv for ungdommen. Samtidig vil kommunen, gjennom et slikt tilbud kunne jobbe forebyggende gjennom tidlig innsats, og på den måten bidra til at flere Harstad-ungdommer får en god oppvekst som vil kunne vare livet ut.

På torsdagens kommunestyremøte ønsket jeg at politikerne tenkte på alle ungdommene, ikke bare de som allerede har fritidsinteresser. Det å bruke 12 millioner på en skatepark kan være en god innvestering i fremtiden, men først må det komme et helårstilbud for all ungdom.

Jeg tenker at når ny kino og bibliotek ikke ble en realitet, så kan kommunen forsøke å innlede et nytt samarbeid med Nordic Eiendom og se på hvilke muligheter som ligger i F2 bygget, altså gamle Viking hotell.

Her er det tre utesteder, Grunder by night, Torvet 3 og Nedenom, alle tre utestedene har ikke vært i drift på lenge. Hadde disse tre uteplassene blitt slått sammen, så kunne det blitt en ungdomsklubb både kommunen og ungdommene kunne vært stolte av.

Ved å inkludere ungdommen i utformingen av stedet, samt ansatt kompetente voksne til å drifte, så ville et slikt sted kunne fungere som en forebyggende og inkluderende arena for og av ungdom.

Les også

Hanne (32) skulle ende opp en annen plass: – Vi må stole på ungdommen