Man kan få inntrykk via media at mer eller mindre ingen får innvilget langtidsopphold i sykehjem i Harstad kommune. Det stemmer ikke.

Det er i år innvilget langtidsopphold i sykehjem til 95 personer. Vi erkjenner at utfordringen med at utskrivningsklare pasienter ligger for lenge på sykehus er reel. Dette er et landskjent problem som vi tar på største alvor og gjør noe med.

Utfordringen med utskrivningsklare pasienter er ikke nødvendigvis langtidsplass i sykehjem, men å gi rett person rett tjeneste til rett tid. Derfor må mange personer på korttidsopphold på helsehuset med utredning, opptrening, avlastning og eventuelle hjelpemidler. Vi har tålmodig ventet på styret til UNN for å få lov å bygge et nytt Helsehus ved siden av sykehuset for å styrke det samlede fagmiljøet og jobbe tettere sammen. Det er like før vi starter bygginga. Å ha ett moderne og kompetent helsehus i flukt med sykehuset vil bety mye for fremtidens tjenestetilbud.

7 midlertidige sykehjemsplasser

Vi ser at det er konstant trykk for å få sykehjemsplasser. Samarbeidspartiene har derfor sørget for at det blir iverksatt strakstiltak for å utvide kapasiteten i Harstad kommune med 7 sykehjemsplasser. De skal leveres raskt og i 2022.

72 har fått innvilget omsorgsbolig

I år er 72 personer innvilget omsorgsbolig. Etterspørsel etter omsorgsbolig er nesten like stor som ønske om sykehjemsplass, men vil trenden vedvare?

Prioriteringer – mer av alt?

Vi står ovenfor tøffe prioriteringer fremover og har derfor satt igjen en større planprosess for å se hva som ønskes av kommunale tjenester.

Vi søker kunnskap om de store utfordringene, trendene og ønsker innspill på behov fremover. Fler og fler gir uttrykk for at de ønsker tjenester i hjemme. Sannsynligvis vil vi trenge mer av alt i årene som kommer. Flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger, dyktige fagfolk, Brukerstyrt personlig assistent, nye teknologiske hjelpemidler, mobilisering av frivillige ressurser og langt flere ulike tjenester i hjemmet til folk. Skal vi greie å møte alle de forventninger harstadborgere har til oss, og samtidig få kommuneøkonomien til å strekke til, er det avgjørende at vi finner den riktige miksen av velferdstjenester og evner å utnytte ressursene i et best mulig samspill. Her er kanskje den største utfordringer å skaffe arbeidskraft fremover.

Eldre som ressurs

Det vil i årene fremover være flere som har behov for kommunale helse og omsorgstjenester. Vi er nå i en fase med å legge langtidsplaner for å ruste oss godt for å møte fremtidens utfordringer. Vi ser at den eldre generasjon i befolkningen, -også i vår kommune er friskere og kan være aktive ressurser. Folk lever lengre, holder seg mer aktiv og ønsker å klare seg i sitt eget hjem. Vi ser at det blir flere yngre med demens – det vil også påvirke hvilke tjenester kommunen skal levere.

Men i Harstad får personer innvilget langtidsplass i sykehjem, samt omsorgsbolig. Samarbeidspartiene tar fremtidsutfordringen på alvor. Vi trykker på bygging av Helsehus og gir innbyggere tilbud om sykehjemsplass og omsorgsbolig.