Gå til sidens hovedinnhold

APs utrettelige kamp mot private barnehager er både urovekkende og uforståelig

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre har som en av sine viktigste valgsaker satt pasientens helsetjeneste - nettopp fordi pasientens behov ofte kommer i bakgrunnen når helsetjenester skal tilbys. Den store skillelinjen mellom Høyre og den sosialistiske blokken, anført av Arbeiderpartiet, er synet på private tjenestetilbydere. Høyre mener at det beste helsetilbudet ytes i samspill mellom offentlige og private helsetilbud, og hvor offentlige myndigheter stiller kvalitetskrav ved anbud og fører tilsyn uavhengig av hvem som leverer helsetjenesten.

Arbeiderpartiet ønsker ikke at private aktører skal kunne tilby sin kompetanse og tjenester som en del av vår totale helsetjenestetilbud til Norges befolkning. Høyre er imidlertid trygg på at de private aktører hver eneste dag leverer nødvendige tjenester til beste for pasientene og at helsetilbudet uten disse aktørene og deres kompetanse ville vært uforsvarlig. Dette faktum underslås av enkelte partier i valgkampen og under henvisning til såkalte «velferdsprofitører» og lignende raljering over privat næringslivs eiere og ansatte.

Arbeiderpartiet og andre partier på sosialistisk side har lenge satt negative merkelapper på private aktører innen ulike sektorer, selv om disse såkalte «velferdsprofitørene» leverer varer og tjenester som samfunnet etterspør og er helt avhengig av. Arbeiderpartiets utrettelige kamp mot private barnehager er både urovekkende og uforståelig, da også innen denne sektoren synes brukerne å være mindre viktig enn ideologi.

Samme ideologiske kamp innen helsesektoren har ca. 5,4 millioner tapere, nemlig det norske folk. Vi er alle pasienter i løpet av livet. For Høyre er det åpenbart at sosialistisk ideologi i dette tilfellet vil redusere pasientenes helsetjenester ved et eventuelt regjeringsskifte, både hva gjelder kvalitet og kvantitet.

I Harstad er eksempelvis MR-undersøkelser tilnærmet umulig å få gjennomført på byens lokalsykehus. Henvisninger skjer til private tjenestetilbydere som leverer en etterspurt tjeneste til befolkningen, og uten at det koster ekstra for pasienten. I tillegg skjer dette mer effektivt enn hva pasienten kan forvente innen det offentlige tjenestetilbudet, i hvert fall for de som sogner til andre sykehus enn Tromsø.

Det er i dag private tjenesteleverandører i Tromsø som har utstyret, kompetansen og kapasiteten som kreves for å kunne levere disse tjenestene innenfor et tidsintervall som anses rimelig og forsvarlig. Disse tjenestene er en forutsetning for at store deler av Nord-Norges innbyggere skal ha et forsvarlig tjenestetilbud ved skade og sykdom. Hvordan har Arbeiderpartiet tenkt å erstatte denne private tjenesteproduksjonen utelukkende innenfor offentlig sektor? Bygge ut dagens sykehus med ytterligere bygningsmasse, teknisk utstyr, flere parkeringsplasser og ansatte? Utvidelse av bygningsmasse, støttefunksjoner og administrasjon gir ikke alene et bedre helsetilbud for befolkningen, det vil utelukkende bli dyrere.

Økte kostnader innen helsesektoren gir ikke nødvendigvis et bedre helsetilbud for pasienten. Det er et faktum at medisinsk utstyr og innovasjon, i all hovedsak, produseres og skjer i det private næringsliv. Dette gjelder ikke minst utvikling og produksjon av medisinsk utstyr og legemidler, hvor det er utenkelig at den norske stat skal kunne stå for dette alene. Hvorfor har Høyre pasientens helsetjeneste som egen fanesak ved årets stortingsvalg? Jo, nettopp fordi dette temaet utgjør en klar forskjell mellom de aktuelle regjeringsalternativer. Høyre setter pasientens behov foran systemet og politiske ideologier. Dersom pasientens helsetjeneste er viktigere enn systemet og politisk ideologi – da stemmer du Høyre!

Godt valg.