I lang tid har FAU ved Seljestad barneskole jobbet for å få bygget et nytt skolebygg som skal erstatte Rødskolen fra 1960. Vi som er foreldre til barnehagebarn som sokner til Seljestadskolen setter stor pris på jobben som er gjort av FAU, og heier på det politiske flertallets vedtak om å prioritere nytt skolebygg i Kommunestyret 24. november.

Helt siden det høsten 2020 og vinteren 2021 ble kjent at det var utfordringer knyttet til brannsikkerhet og innemiljø på Rødskolen, har mange av oss kjent på en uro. Hva er det egentlig som venter barna våre når de om få år skal møte opp på skoleområdet, med skolesekk på ryggen, for første gang?

Et av eksemplene som bidrar til uro er at takkonstruksjonen på Rødskolen ikke er dimensjonert for installering av snøstoppere. For å hindre at takras treffer barn og lærere som oppholder seg på skolens lekeområde er det er derfor satt opp byggjerder rundt skolebygningen. Ved en evakuering ut av vinduene grunnet brann eller røykutvikling vil det samme gjerdet kunne medføre at barn og lærere blir fanget – et HMS-messig Catch-22.

Nylig har vi også sett bilder i avisen av uverdige situasjoner der barn får lesetrening i en trang gang full av våte kjeledresser fordi det mangler undervisningsrom, – noe som også er problematisk for brannsikkerheten,- samt lest om blant annet bråkete ventilasjonsanlegg og mangel på handikaptoaletter. Ifølge ansatte ved skolen har både lærere og elever opplevd å få hodepine etter kort tid som følge av det dårlige inneklimaet ved Rødskolen. Det er også merket forverring av astma og allergi etter opphold i bygget.

I lov om grunnskolen og den videregående opplæringen, § 9 A-2, står det at: «Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.» Gleden er derfor stor over at det politiske flertallet har bestemt at de blant annet prioriterer å bygge nytt bygg på Seljestad barneskole i budsjett og økonomiplanen for 2023–2026.

Vi ønsker å gratulere barn, lærere og andre ansatte på Seljestad barneskole med gode utsikter til bedre vilkår for både trygghet, trivsel og helse, så vel som arbeid og læring i nær fremtid. Vi vil også rette en stor takk til FAU som uselvisk har stått på for en sak som aller mest vil gagne fremtidige skolebarn, og ikke deres egne.

Harstad kommune har gjort en god jobb med å utvikle skolebyggene for ungdoms- og mellomtrinnene på Seljestad. Og vi har tillit til at de også vil sørge for at de minste barna som tilbringer dagene på Rødskolen skal få et godt og trygt læringsmiljø med oppstart av byggeprosess i 2024.

Med vennlig hilsen,

Barnehageforeldre tilhørende Seljestad skolekrets

Marius Stamnes, Kristina Ellefsen, Stian Klo, Heidi Halseth, Karina Hvidsten, Edvard Hotvedt, Miriam Hvidsten, Martin Tollefsen, Marianne Nordlund Holte, Fredrik Finstad, Nina Munch Lerke, Simon Johansen, Janett Aloyseous, Ina Nesheim, Sigrid Sletten Faukner, Harald Mikalsen, Tore Forthun, Cathrine Isaksen, Siri Johansen, Bjørn Forthun, Daniel Fallmyr Jensen, Ingvild Munkvold, Malin Mastervik, Fredrik Auensen, Trine Linaker Svendsen, Sarah Marie Hofsøy, Øyvind Lind-Johansen, Anders Remme Olsen, Eirin Frantzen, Ørjan Kristensen, Ingvild Wasmuth, Elisabeth Jusnes, Stefan Rohner, Jeanett Helen Oldervik

Les mer: