Ovenstående sitat er fra daværende helse- og omsorgsminister Bent Høie da han deltok på et dialogmøte hvor målet var å dele ideer og erfaringer i arbeidet med og lager reformen: Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre.

«Leve hele livet» er en reform for aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap. Målet er å ta vare på de elders forhold til familie, venner og sosialt nettverk og skape gode opplevelser og møter på tvers av generasjonene.

Fysisk, sosial og kulturell aktivitet skal være tilpasset den enkeltes interesse og ønsker og behov.

Brukerundersøkelser og annen kunnskap tyder på at dette er områder helse- og omsorgstjenestene ikke er best på. Mange eldre uttrykker at de i for liten grad får tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter.

Ensomhet blant eldre er en av de største utfordringene og er relatert til endringer i livssituasjon, partnerdød, endret helsetilstand og funksjonsnivå».

Hele livet.

Som man kan lese i det refererte ovenfor, står det mange fine ord, men også et faktum må understrekes: Skal vi eldre få leve hele livet, må det settes inn ressurser, løpende og systematisk. Og det er dette som jeg her vil si noe om.

Målgruppen for reformen (Leve hele livet) er eldre over 65 år(!), både de som bor hjemme og de som bor i institusjon. Dette er en målgruppe med ulike forutsetninger og store variasjoner i behov og ønsker og som blir lite påaktet og fremmet i den offentlige debatt, like lite som denne gruppen ikke har en utpekt samlende «stemme»- som kan påpeke både interesser, fremme ideer eller peke på mangler.

Reformen har fem innsatsområder, hvorav jeg vil berøre to av de mest sentrale og som ligger meg nærmest på hjertet:

  • Aktivitet og fellesskap
  • Mat og måltider

Seniorsenter

Det er neppe noen nyhet når det påpekes at dersom det sørges for aktiviteter og fellesskap for eldre i lokalsamfunnet, gjør vi ikke bare livet bedre og mere meningsfull for mange i kommunen, men kan bidra til å forebygge en rekke helseplager, både fysisk og psykisk.

Derfor er aktivitet og fellesskap en viktig del av den nye reformen.

Personlig vil jeg kunne ønske meg at kommunen la til rette for et seniorsenter.

Dette for å stimulere til aktivitet og opprettholde den sosiale kontakten med omverden. Et slikt seniorsenter kunne tilby aktiviteter, kurs og sosiale møteplasser for de som er 60 år og eldre, og ønsker en aktiv pensjonisttilværelse.

Her kunne inngår aktiviteter som senioruniversitet, sjakk og bridge, yoga og styrketrening, trim og dans, musikk/sang, lesesal/stillerom, ipad-kurs, maling/ porselensmaling, kafé og middagsservering, hørselshjelp og fotterapi.

Slike sentre er etablert blant annet i Kristiansand – ja, hele fire slike tilbud.

Et slikt senter bør lokaliseres så sentralt som mulig, og nært kollektivknutepunkt i sentrum for de som ikke kjører egen bil.

Dessuten, det å kunne innta en daglig tur til et bysentrum, og kjenne » på pulsen» det man har vært en aktiv bruker av gjennom et langt liv, vil i seg selv bidra til livsgnist!

Det gode måltidet

Det er en kjent sak at kjøkkenfunksjonen forsvant fra eldreomsorgen i kjølvannet med «innsparing og rasjonalisering» – beklagelig nok.

Samtidig viser all erfaring og forskning at måltid og næringsrik mat som ser godt ut, lukter godt og smaker godt, er i seg selv er et høydepunkt.

I reformen Leve hele livet pekes det på at «maten og måltidet må tilpasses den enkeltes forutsetninger og behov, og serveres i en hyggelig ramme»

Derfor er det grunn til å se fram til det som nevnes i reformen- » regjeringen vil utreder utformingen av et eget tilskudd til renovering, etablering eller gjenetablering av lokalkjøkken på sykehjem f.o.m. 2020 etter modell av tilsvarende ordning i Danmark, der målet er å gi de eldre bedre matopplevelser og gjøre matlagingen til en større del av hverdagen, og at alle kommuner bør ha kjøkken- og matfaglig kompetanser i helse- og omsorgstjenesten» sitat slutt.

I reformen satte således daværende regjering av midler som kommunene kunne søke på for å reetablere kjøkkenet på sykehjemmene.

Reformen startet i 2019 og skal avsluttes i 2024 – så det er bare tida og veien om kommunene skal henge seg på og oppnå resultater slik hensikten er med reformen.

LEVE HELE LIVET!

Les også

Du kunna gått ut, men kor hen sku du gå...