Da kan man benytte et sammenhengende fortau fra sentrum til Folkeparken, og fra sentrum til Kanebogen skole. Det skriver Harstadpakken i en pressemelding.

– I Skarveien skal det nye 550 meter lange fortauet sørge for trygg og sikker ferdsel til og fra Folkeparken. Det kobler seg på fortauet som i dag avsluttes ved sykehuset, og går helt inn til parkeringsplassen i Folkeparken. Det nye fortauet har fått god, moderne belysning.

I Bjørnebåsen, like ved barnehagen, er det etablert to nye busstopp, hvorav det ene med leskur og sanntid.

– Det blir nå mulig for busser å møtes der. I tillegg er det opparbeidet to nye kollektivholdeplasser i Kveldteigen. Det er også gjort mindre fornyingstiltak på kommunalt vannledningsnett i samme prosjekt. Noranett fiber og HLK har i forbindelse med prosjektet lagt ned ny fiber i området.

Prosjektet er hovedsakelig finansiert av Harstadpakken, med en samlet ramme på 23 millioner til fortau og kollektivtiltak.

– Velvillighet fra hoppklubben Harstad Skiklubb har gjort det mulig å etablere interimsvei for kollektiv og øvrig biltrafikk til og fra Folkeparken mens anleggsarbeidene pågår i Skarveien.

Hinnstein AS har stått for planleggingen og firma Brødrene Killi AS ble tildelt byggekontrakt våren 2023.

– Arbeidene er i rute, og asfaltering planlegges i begynnelsen av uke 40. Interimsveien vil etter dette bli fjernet i dialog med skiklubben.

Når prosjektet er ferdig medio oktober, så kan man gå sammenhengende på fortau fra sentrum og inn i Folkeparken.

Også i Steinveien

Den 710 meter langs strekningen i Steinveien, fra Grønnebakkan til Skaunveien, asfalteres og ferdigstilles i månedsskiftet september/oktober. Da blir det sammenhengende fortau/gang- og sykkelvei fra sentrum og sørover til Kanebogen skole. Fortau langs sørligste del av Steinveien til Øverland er finansiert, og vil komme senere. Den sørligste delen vil i likhet med strekningen som nå snart er ferdig, også inneholde nye moderne gatelys, samt at en del av vann- og avløpssystemet skal fornyes i kommunal regi.

– Hinnstein AS har også her stått for planlegginga, og firma Harstad Maskin AS har bygd. Fortausprosjektet er finansiert av Harstadpakken, med en samlet ramme på 50 millioner kroner.