Reguleringsplanarbeidet for Havnegata 23B startet for 14 år siden og er nå til behandling etter offentlig ettersyn. Sentrumsplanen beskriver en integrert urban utvikling av havneområdet, der bevaring av Harstads historie og boligutvikling skal ivaretas.

Reguleringsforslaget er i strid med sentrumsplanen.

31.10.2019 ble det vedtatt endringer i sentrumsplanen som gjorde det mulig å starte regulering av ny bebyggelse. Endringene fjernet hensynssoner og krav på tross av Riksantikvarens og fylkets anbefalinger.

Gammelbrygga som er avgjørende for å sikre sentrumsplanens mål om å ta vare på næringshistorie og utvikle handels- og kulturaktiviteter langs havnepromenaden, ble fjernet. Endringene setter sentrumsplanen til side kun for å fremme reguleringsforslaget for Havnegata 23B.

Tilsidesetter vedtak og kvaliteter

I planbeskrivelsen til kommunen vises det til at det nye bygget vil få konsekvenser for omkringliggende bygg og at dette er noe dårlig utredet. Her nevnes spesielt Havnepromenaden, Havnegata 23A, Havnegata 21A samt nyetablert park/lekeområde på Ottar Håløygsplass.

Administrasjonen har etterspurt begrunnelse og tiltak fra utbygger. Vi finner ikke at det er besvart.

Ved offentlig ettersyn i mars i år, ble det presentert et annet bygg enn tidligere utkast har vist. Bygget har vokst i omfang og høyder og fraviker sentrumsplanen på flere punkter. Har utbygger forhandlet løsninger utover kommunens vedtak?

Sentrumsplanen presiserer at høyder skal ta hensyn til eksisterende nabobebyggelse. Det aktuelle prosjektet ignorerer dette fullstendig. Prosjektet er foreslått med en høyde på 5 etasjer. I tillegg foreslås det takoppbygg med høyde opptil 4,5 meter på en stor del av takflaten. Det er i strid med sentrumsplanens maksimalt tillatte høyde på kote 20 (20 meter) og 4 meter høyere enn nabobyggene.

Sentrumsplanen stiller krav til aktive fasader med butikker og publikumsrettet aktivitet, for å skape et attraktivt sentrum.

Mot sentrumsplanens føringer aksepteres her garasje og kontor samt 100 % arealutnyttelse, mens sentrumsplanen sier 90 %.

Forholdet til eiendommene og området rundt

En hensikt med reguleringsplaner og byutvikling er å avveie ulike eier- og byinteresser. Reguleringsforslaget avveier ikke, men tilsidesetter kvaliteter og verdier av naboeiendommene. Havnegata 23A vil bli fratatt all utsikt mot havna og sjøen bak boligprosjektet.

Eiendommen isoleres fullstendig fra en naturlig integrert del av havnemiljøet. Bebyggelsen i Havnegata 23A er arkitekttegnet og oppført som blant annet bolig ca. i 1920. Bygget er Sefrak-registrert og representerer en tidstypisk arkitektur som det finnes få eksempler igjen av i nærområdet, som Havnebygget. Med det planlagte prosjektet vil bygningens historiske betydning for havneområdet forsvinne.

Prosjektforslagets størrelse, høyde og plassering forringer kvaliteter og mulighet for boliger i 23A iht. boligregulering for eiendommen. Dette utelukkende til fordel for et boligprosjekt med bakgrunn i kommersielle interesser og krav om avkastning. I Sameiet Havnepromenaden vil ni boliger ha vinduer i ni meters avstand fra en fasade med 6 etasjes høyde, inkl. takoppbygget. De vil også ha totalt innsyn fra vitale rom i den nye blokka. Boligene vil miste sol, dagslys og utsyn.

For seks av leilighetene er dette totalt og i strid med Plan- og bygningsloven og Byggtekninsk forskrift. Alle de ni leilighetene vil få økt biltrafikk under vinduene. Lovpålagt krav til bokvalitet fravikes og verdiforringelsen blir betydelig.

Trafikale forhold

Utkjøring fra det smale «smuget» mellom prosjektet og Havnepromenaden og ut i den økende trafikkerte Havnegata, er svært trafikkfarlig.

Ved havnepromenaden og lekeplassen skal biler snu for å kjøre ut igjen når gjennomkjøring stenges foran det nye bygget, noe det ikke er regulert plass for. Dette er også påpekt av Statens veivesen. Planen kan ikke vedtas uten at trafikkforholdene er avklart slik det stilles krav om.

Parken på Ottar Håløygsplass sikrer utearealer til boligprosjektet. Ifølge lov og forskrifter skal boligprosjekter oppfylle krav til utearealer på egen tomt.

Dette boligprosjektet blir derimot «subsidiert» med utearealer i et offentlig parkområde. Dette bidrar til høyere utnyttelse og større avkastning på prosjektet på bekostning av offentlig regulert og finansiert park for allmennheten.

Prosessen videre

Høringsutkastet sist vår var et nytt, større og dominerende prosjekt med svært begrensede vurderinger av konsekvenser for naboer, kvartaler og sentrum.

Vi ser ikke at kommunen har gjort egne vurderinger av skadevirkninger for naboeiendommene og disse har ikke blitt informert om konsekvensene, et krav iht. Plan- og bygningslovens §12.10.

Er det slik vi ønsker planprosessene?

Plan- og bygningslovens §12.7- 13 sier: «Planskapte verdier skal fordeles». Verdiskapning i en plan skal fordeles mellom interessene i planen. Her sikres i stedet maksimal avkastning til en utbygger på bekostning av naboeiendommer og Harstad bysentrum. Kommunen har latt prosjektet vokse i etasjehøyder og omfang i strid med vedtatt sentrumsplan og uten reell dialog med naboer og byen. Det åpner for erstatningskrav mot utbygger og kommunen.

Hvis reguleringsforslaget Havnegata 23B vedtas, vil vi anke saken til Statsforvalter og antikvariske myndigheter. Vi ber politikerne avvise prosjektforslaget.