– Opprinnelig var planen å distribuere disse tablettene til skoler og barnehager høsten 2021, men på grunn av mye arbeid med pandemien har det vært utsatt til nå, forteller kommunikasjonssjef Øivind Arvola i en pressemelding.

Nå vil imidlertid skoler og barnehager ha jod-tabletter på plass i løpet av kort tid.

Foreldre må samtykke

Foresatte må gi sitt samtykke på forhånd, slik at barn kan ta jod-tabletter på skolen eller barnehage etter anbefaling fra myndighetene ved en eventuell hendelse. Skolene og barnehagene vil i nærmeste fremtid be om et slikt forhånds-samtykke gjennom Visma flyt skole eller Visma flyt barnehage.

Arvola understreker at dette er en helt rutinemessig utdeling som ikke henger sammen med hendelsene som utspiller seg i Ukraina og atomvåpentrusselen som plutselig har blitt aktualisert.

– Denne utdelingen har ingenting direkte å gjøre med krigen i Ukraina. Distribusjon til skolene og barnehagene skulle gjøres uansett, og samtykke må hentes inn årlig for nye elever og barn.

Tabletter skal være tilgjengelig som en del av den nasjonale beredskapen i landet, og er tenkt som beskyttelse for spesielt barn opp til unge voksne, om en atomhendelse skulle skje så nært at det vil gi nedfall av radioaktivt jod her.

– Det er per i dag ingen umiddelbar frykt for at det skal bli bruk for tablettene.

Arvola og Harstad kommune oppfordrer til å lese mer om atomberedskap på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sine nettsider.

Dette ble sendt til foresatte

Informasjonsskriv til foresatte i skoler og barnehager.

Jodtabletter er aktuelt ved en eventuell atomhendelse med utslipp av radioaktivt jod. Årsaker til en hendelse kan være utslipp fra et av Europas kjernekraftverk, utslipp fra reaktordrevne fartøy langs norskekysten, en terroraksjon eller annet.

Jodtabletter er distribuert og lagres ved skoler og barnehager.

Målgruppen for jodtabletter er barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Disse gruppene har størst opptak av jod og vil derfor ha mest nytte av tablettene. Det kan bli gitt råd om jodtabletter også til voksne under 40 år.

Tilskudd av jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap* vil, ved en atomhendelse, om nødvendig gi en anbefaling om inntak av jodtabletter, sannsynligvis sammen med et råd om å oppholde seg innendørs.

Jodtabletter skal inntas så raskt som mulig etter at kriseutvalget for atomberedskap har anbefalt det.

Skoler og barnehager innhenter forhåndssamtykke fra foresatte til at deres barn skal få utlevert jodtabletter etter anbefaling fra myndighetene ved en eventuell hendelse.

Skolene og barnehagene i Harstad kommune sørger for utlevering til barn/elever som oppholder seg på skolen/ i barnehagen, og varsler foresatte. Barna/elevene inntar da tablettene når de får de utlevert.

Kommunen vil ved en atomhendelse også levere ut jodtabletter ved helsestasjoner, legevakten, fastlegesentre og sykehjem.

Jodtabletter er nå også tilgjengelig for hjemmelagring (reseptfritt salg på apotek) og det anbefales at familier kjøper inn til alle under 40 år, gravide og ammende.


Advarsler og forsiktighetsregler:

• Risikoen for bivirkninger ved bruk av jodtabletter er svært liten for barn og unge.

• Gravide og ammende skal unngå høyere dosering enn anbefalt.

• Ved tilførsel av jod til nyfødte (første levemåned) gjelder spesielle forsiktighetsregler.

• Personer som har betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt), forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen eller dermatitis herpetiformis (Duhrings syksdom) skal ikke ta jodtabletter.

• Personer som er allergiske overfor kaliumjodid eller noen av de andre innholdsstoffene i legemidlet (listet opp i pakningsvedlegget) skal ikke ta jodtabletter.

• Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter.


Ved en atomhendelse:

Søk råd (for eksempel råd om innendørs opphold) og hold deg orientert via internett, tv og radio.


Akuelle nettsteder:

• Kommunens nettside www.harstad.kommune.no

• Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sin nettside: https://www.dsa.no/atomberedskap

Informasjon på flere språk finnes nederst i artikkelen: https://dsa.no/atomberedskap/informasjon-pa-ulike-sprak


*Kriseutvalget for atomberedskap er ansvarlige for, og har fullmakt til, å iverksette konsekvensreduserende tiltak ved atomhendelser. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er leder og sekretariat for Kriseutvalget.

Kriseutvalget er sammensatt med representanter fra: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Forsvaret, Helsedirektoratet, Mattilsynet, Politidirektoratet, Utenriksdepartementet, Kystverket og Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap.

Statsforvalterne er Kriseutvalgets regionale ledd. Kommunene mottar varsling fra Kriseutvalget for atomberedskap via Statsforvalteren.