Vi i Harstad Rødt gir vår fulle støtte til lærerstreiken i Harstad og resten av landet.

Denne streiken er et viktig virkemiddel for å sette fokus på alvorlige problemer i den norske undervisningssektoren og fellesskolen.

Når lærere gjøres til lønnstapere, minker populariteten til læreryrket. Da øker andelen ukvalifiserte lærere i skolen, og da svekkes utdanningskvaliteten til elevene. Dette er ikke rakettforskning, men ganske simpel logikk.

Eller vent, hadde du og en “lærer uten utdanning” på skolen? Lærerne er lønnstapere i forhold til utdanningsnivået deres, og taper overfor andre yrker med like langt utdanningsløp. For lærere med mer enn 5 års høyere utdanning tilsvarer lønnsgapet til ansatte i industrien med tilsvarende utdanningslengde hele 260 000 kr!

Dette gjør ikke læreryrket mer attraktivt, noe som kommer klart frem fra årets søkertall til lærerutdanningene rundtom i landet.

Utdanningsforbundet peker også på statistikk fra SSB som viser at 40 000 lærere ikke arbeider i skolen, og at nyutdannede lærere i økende grad slutter i yrket før det har gått fem år. Dette setter spørsmål ved såvel læreryrket status, men også yrkets arbeidsbelastning.

Læreryrket er ikke hva det engang var.

– Offentlig ydmykelse av den kvalifiserte lærer

I dag er det lovfestet at en lærer skal ivareta såvel elevenes faglige og sosiale utvikling, og ta hensyn til både individet og gruppen. Lovverket vektlegger potensialet - og alvoret - i det arbeidet en lærer gjør. Men denne lovfestede garantien for elevenes helhetlige ivaretakelse på skolen er i alt for mange tilfeller langt fra realiteten. Mangel på kompetanse er et alvorlig og økende problem i skolen.

Tall fra 2020 viser at det i Harstad er ca. 81 årsverk, altså 18.9 %, av de som jobber som lærere ved kommunens skoler, som ikke har relevant utdanning.

Disse arbeider under tittelen «lærer uten utdanning».

Denne yrkestittelen er normalisert i den norske skolen. Det innebærer at hver femte lærer ditt barn møter på skolen, ikke har kompetansen for å ivareta barnet ditt i sitt ansvarsområde. Det er ikke slik at en kan utføre en særskilt oppgave tiltenkt spesielt kvalifiserte etter beste evne ved å “føle” seg frem.

Innenfor helsesektoren finnes det eksempelvis klare retningslinjer for hvilke oppgaver en assistent, helsefagarbeider, sykepleier, eller lege kan utføre. Dermed er det strengt regulert hvem som kan gi medisiner eller operere, nettopp fordi det trengs kompetanse til dette.

For å være “lærer” uten utdanning, holder det med fullført videregående skole. Trengs det ikke kompetanse til å utdanne våre fremtidige profesjonelle?

Yrkestittelen “lærer uten utdanning” er en offentlig ydmykelse av den kvalifiserte lærer, og en svekking av elevenes rett til kvalitet i utdanning.

Når det gjelder politikernes rolle i streiken, ønsker Harstad Rødt å vektlegge at det er de politiske partiene som er representert i kommunesektorens organisasjon (KS) som viser en manglende vilje til å komme tilbake til forhandlingsbordet. Deriblant Kari-Anne Opsal, Harstads ordfører, som sitter i KS sitt hovedstyre.

– Vår fulle, politiske støtte til lærerstreiken!

De forskjellige politiske partiene, som på hver sin måte setter læreryrket og skolen på dagsorden i sine politiske program, svikter totalt når de ikke evner å ta lærerstreiken på alvor og lytte til de streikende lærerne. Når disse politikerne ikke satser på lærerne, satser de heller ikke på elevene.

Harstad Rødt tok forleden turen innom Lundenes skole og slo av en prat med de streikende lærerne.

Disse understreket også den manglende politiske viljen til de som er representert i KS. Derfor er det enda viktigere at vi viser vår fulle, politiske støtte til lærerstreiken!

De sier at vi må også se på små skoler som for eksempel Lundenes på Grytøy, der de har noen ekstraordinære utfordringer, blant annet fordi lærerstaben er særdeles sårbar når det kommer til sykemeldinger, da dette ofte går utover flere trinn samtidig, og som regel fører til at en «lærer uten utdanning» overtar, ofte i lange perioder.

Lærerne våre skal tross alt utdanne fremtidens bønder, sykepleiere, sjøfolk, leger, lærere og politikere. Og når da utdanningssystemet svikter i grunnskolen - grunnmuren i den norske allmennutdanningen - da står det norske folk på et smuldrende fundament.

Så når Kari-Anne Opsal uttaler til iHarstad 15.september i år at:

-Lærere ikke har vært lønnstapere, hvorpå hun sier videre at KS har strukket seg langt og kommet Utdanningsforbundet i møte med flere konstruktive forslag til å løse streiken, men de er blitt avvist.

-KS må ta hensyn til kommunenes økonomi og til at vi har inngått en tariffavtale med alle andre fagforbund i kommunesektoren. I kommunesektoren forhandler KS med alle samtidig, det er ikke et eget lønnsoppgjør for lærerorganisasjonene.

Så stemmer ikke dette med hva utdanningsforbundet mener.

De mener at KS trikser med tall når det hevdes at lærerne bare har hatt én promille lavere lønnsvekst enn de øvrige gruppene KS forhandler med de siste fem årene.

For når KS sammenlikner lærernes lønnsutvikling på denne måten, bruker KS tall og statistikk som også inkluderer lærerne – og de trekker jo ned det samlede resultatet fordi den faktiske lønnsutviklingen for lærerne i skolen har vært dårligere.

Dette går tydelig fram av den offisielle statistikken fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU).

KS kan ikke snakke seg bort fra denne.

Nå er det på tide at politikere og KS kommer på banen og erkjenner at lærere er veien til vår fremtid og gir de hva de har krav på, uten flere diskusjoner.

Det er ikke bare barna som taper på denne streiken og KS manglende vilje, det er fremtiden til hele vårt samfunn.