Tors­dag 9 juni kunne man lese et leser­inn­legg fra Eli­se­us­sen på iHarstad sine nett­si­der.

– På vei hjem ut fra Tromsø med hur­tig­båt spør jeg meg: Er det Tromsø som etter­lig­ner Harstad eller Harstad som etter­lig­ner Tromsø?

Inn­leg­get omhand­let eien­dom­mene som bygges ved strand­kan­ten i Harstad, der Eli­se­us­sen påpe­ker hvor­dan høy­blok­kene skju­ler innsyn til andre sen­trale bygg i byen og spør seg om Harstad ønsker å etter­ligne Tromsø. Han er ikke den eneste som har uttryk­ket mis­nøye med pro­sjek­tet som tid­li­gere har blitt sam­men­lig­net med Aker Brygge av Rødt poli­ti­ker Frode Bygd­nes.

Les også

– Er det bare glansbilder klippet ut fra Aker Brygge en tar avgjørelser på?

Arvid Eli­se­us­sen sitt inn­legg skapte sterkt debatt i kom­men­tar­fel­tet som raskt fylte seg med både støt­te­er­klæ­rin­ger og kri­tikk

Stor­manns­gal­skap

Røster som støt­ter opp under Eliseussens kom­men­tar er klare på deres mot­stand. Flere mener Harstad er på vei til å gå i samme felle som Tromsø der høye blok­ker øde­leg­ger for sikt til bykjer­nen. Nylig kom det et vedtak i Tromsø som avslo nok en høy­blokk, noe Eli­se­us­sen påpe­ker som «modig» i sitt inn­legg. I kom­men­tar­fel­tet frem­kom­mer det sterk kri­tikk for at kyst­byen Harstad blir rasert av utbyg­gerne og bedrifts­ei­ere.

– De som tjener på dette er utbyg­gerne, og når de har fått inn­tje­ning, så sitter resten av byen fat­ti­gere igjen, for sjar­men med kyst­byen Harstad er rasert, skri­ver Lisa Mar­lene Gerhardsen.

Inn­leg­get støt­tes opp av flere mens andre for­tel­ler hvor­dan Tromsø sent­rum er skyg­ge­lagt som følger av høye blok­ker og ber Harstad ikke gå i samme felle.

– Så trist å se Harstad gå i samme fella som Tromsø. Førr her i byen e det så mange høye bygg at store dela av sent­rum e skyg­ge­lagt. I til­legg e veien fra byen te sørtromsøya murt igjen som en vegg, skri­ver Ida Mari Skog­stad.

Arena Larsneset

Her er saken:

Utbyggingen av Larsneset startet rundt 2010 -tallet av initiativtaker Nordic Eiendom. I samarbeid med Kjøpesenter Nord gikk partene en avtale med Bonord der disse står for prosjektet Arena Larsneset, et område ved kaikanten som skal resultere i boligkomplekser, kjøpesenter og en byhage.

Boligene er fra 47 til 165 kvadratmeter i størrelse med prislapper mellom 2 til 10 millioner.

Kjøpesenteret smelter sammen med trinn to av leilighetsprosjektet Byhagen. Her blir det to-, tre- og fireroms leiligheter fra 49 til 94 kvadratmeter. Byhagen blir organisert som et borettslag tilknyttet med Bonord.

I planene har man begynt å utvide det allerede eksisterende Amfi bygget som skal implementeres med det nye kjøpesenteret og ha ca 25 butikker. Byhagen skal ligge på taket av boligkomplekset og bestå av lekearealer, gangveier og grønne omgivelser. En mobil ladestasjon skal også bli plassert nærliggende utbyggingen.

Tidligere lå havnevesenets lager på kaikanten. Flere lokale bygg har blitt revet underveis.

Tid­li­gere har byut­vik­lin­gen mot­tatt lig­nende kri­tikk fra tid­li­gere rektor på Harstads ung­doms­skole, Viktor Som­merbakk.

Attrak­tivt bosted eller ikke

Dersom man jobber seg igjen­nom kom­men­tar­fel­tet som per i dag har over 100 replik­ker ser man et delt Harstad.

Mens noen mener man ofrer for mye av Harstads beste kva­li­te­ter mener andre dette er nød­ven­dig for at byen skal utvikle seg som et attrak­tivt bosted.

Svein Ragnar Jensen uttryk­ker sterk kri­tikk mot pri­sene for lei­lig­he­tene. Han mener pris­klas­sen dis­kri­mi­ne­rer inn­byg­gere i sår­bare klas­ser og har en for høy pris

Derfor havner Harstad langt nede på boligkåringen – der Narvik er i toppen

Roser byut­vik­lin­gen

Flere som selv er bosatt nært bykjer­nen applau­de­rer at poli­ti­kere pri­ori­te­rer byut­vik­lin­gen og ser posi­tivt på nær­lig­gende områ­der får utnyt­tet sitt poten­sial. Flere hevder dette skaper triv­sel og kan bidra til befolk­nings­veks­ten.

Mette Berg Mar­kus­sen bor selv i sent­rum og påpe­ker hvor­dan utvik­lin­gen styr­kes av den nye bebyg­gel­sen, og gir Harstad et mer attrak­tivt preg.

Sen­ter­le­der for Arena Lars­ne­set, Gunnar Aamot Hansen mener utbyg­gin­gen som inklu­de­rer et nytt senter vil gi Harstad sent­rum et løft.

– Sent­rum får et mye bre­dere tje­nes­te­til­bud innen bran­sjer vi ikke har hatt før, sam­ti­dig som vi styr­ker oss betrak­te­lig innen ser­ve­ring av mat og drikke. Her vil det bli fire nye ute­ste­der som Harstad ikke har sett før – innen lunsj, kaffe, middag – og det blir bar og uteliv på kveld og natt, sier han i en tidligere artikkel.

Sent­rum: For turis­ter eller befolk­ning?

Argu­men­ter for og imot tar for seg både hvor­dan pro­fi­le­rin­gen til Harstad kommer ut, hensyn til miljø, poli­tiske agen­daer og byut­vik­lin­gen.

Morten Erik Norwich kom­men­te­rer at det faktum at nesten alle lei­lig­he­ter er solgt tyder på at Har­stad­væ­rin­ger ønsker å bosette seg sen­tralt, og roser poli­ti­kerne for å legge til rette for et aktivt sent­rum med kon­struk­tive planer.

Det for­ven­tes rundt 60 arbeids­plas­ser som følge av etab­le­rin­gene av nye og utvi­dere restau­ran­ter.

Store muligheter i Harstad: – Tror ikke folk er forberedt

Andre som støt­ter utbyg­gin­gen, påpe­ker at eien­dom­mene som står der i dag er preget av tidens tann. Tor Åge Eilertsen ser frem til å nyte en ute­pils blant de nye byg­gene.

I til­legg til ser­ve­rings­ste­der har Arena Lars­ne­set også gjort avta­ler med flere butik­ker. Både Kapp­Ahl, Vin­mo­no­po­let, Lindex, Prin­cess, Skei­dar, par­fy­meri­kjeden The Loox, Vitus­apo­te­ket og Sun­kost vil enten flytte inn i kjø­pe­sen­te­ret eller etab­lere nye fili­a­ler der.

– Vi har et godt sam­ar­beid med senter­kjeden Alti AS, og gjen­nom dem har vi til­gang til det meste av kje­de­kon­sep­ter i Skan­di­na­via. Vi tar kon­takt med de som virker inter­es­sante og tror vil passe inn i Harstad, sier sen­ter­le­der Gunnar Aamot Hansen.

Har du en mening du vil ytre? Skriv og send ditt leser­inn­legg direkte på vår nett­side her!