Kystordførerne fra Harstad, Salangen og Bø i Vesterålen mener lokale oppdrettere i Nord-Norge kan komme veldig dårlig ut etter at regjeringen la fram forslag om ny verdifastsettelse på oppdrettskonsesjoner.

Dermed må dette utredes nærmere. Den foreslåtte måten å fastsette verdien på, kan gi store skattemessige utslag. Flere havbrukskommuner står nå sammen om å be regjeringen utrede forslaget nærmere før innføring.

– Endringen om verdisetting av tillatelser vil øke skattetrykket dramatisk for eierne til små og lokalt, norskeide havbruksselskap. Disse bedriftene er svært viktig for sine lokalsamfunn der de i stor grad har investert pengene sine, sier ordfører Kari-Anne Opsal fra Harstad.

– Økt skattetrykk på eierne vil igjen kunne føre til svekket konkurranseevne til bedriftene. Bedriftene er ikke bare veldig viktig for lokalsamfunnene, men de har også bygget opp underliggende selskaper som produserer smolt, lokale brønnbåtrederier, slakting og lokal videreforedling, følger ordfører Sigrun W. Prestbakmo opp.

I statsbudsjettet for 2022 vedtok Stortinget endringer i skattleggingen av eldre havbrukstillatelser, dette uten tilstrekkelig utredning. Konsekvenser ble store for lokale, familieeide oppdrettsselskaper, mener kystkommunene.

Vil svekke selskapene

Endringene i verdifastsettelse, og dermed grunnlaget for formueskatten, vil sterkt svekke selskapenes evne til å investere i bærekraftig omstilling og utvikling. Regelverket vil ikke gi likebehandling fordi det spesielt rammer havbruksselskap med lokalt eierskap. Selskapene tvinges til betydelig omstrukturering i form av utsalg eller børsnotering. Det kan svekke lokale havbruksselskapers positive utvikling av lokalsamfunn, sier ordførerne i en pressemelding.

– Her forventer jeg at både fiskeriminister og finansminister kjenner sin besøkelsestid og møter oss i Oslo, sier Opsal.

Børsnoterte selskap med utenlandske eiere som ikke betaler formuesskatt, vil ha en konkurransefordel. De vil ha høyere avkastning enn lokale, norskeide selskap, som derved på sikt vil kunne presses til å selge til disse børsnoterte selskapene.

– Min påstand at den vedtatte endringen vil favorisere de store børsnoterte selskapene med utenlandske- og andre eiere som ikke betaler formuesskatt. Den foreslåtte endringen kommer på en tid hvor lønnsomheten i næringen er svekket med økte produksjonskostnader. For store deler av kysten er derfor disse lokalforankrede selskapene selve grunnstammen i bosetting og bolyst, sier ordfører Sture Pedersen.

Kan ikke bare gjelde oppdrettsnæringa

Oppdrettskonsesjoner er å betrakte som immaterielle eiendeler eller immaterielle rettigheter. Slike finnes det mange andre typer av både innen næringslivet og på private hender. Ofte kan det knyttes store merverdier til dette, uten at det er bokført og/eller blir skattlagt. Dersom man nå skal innføre et nytt og eget prinsipp for oppdrettskonsesjoner, så må det skje samtidig med at andre immaterielle verdier underlegges samme behandling.

– Vi kan ikke godta at man berike statskassen på bekostning av kysten, sier Pedersen.

Slik kystordførerne ser det, gir næringa klare signaler om å ta samfunnsansvar. Og når man bidrar tungt til spleiselaget gjennom skatt, forventer man rettferdighet og et tydelig likebehandlingsprinsipp. Derfor krever kysten at skatteendringene må stoppes inntil virkningene er vurdert og man gjennomfører en konsekvensutredning av skatteendringene for samfunn og næring.