Endelig ser det ut til at det kan bli ferge mellom Senja og Harstad igjen. All ære til ordførerne i Harstad, Tromsø og Senja for at de stiller seg helhjertet bak forsøket på å få dette til.

Som vi husker så har tidligere forsøk mislyktes. Årsakene har vært flere uten at jeg skal komme nærmere inn på dette her. Men, at det satses på helårlig drift i den treårlige forsøksperioden mener jeg vil gi oss et godt svar på berettigelsen av denne fergeforbindelsen.

Intensjonene bak fergeruten samsvarer godt med de tanker og ønsker jeg personlig har hatt for denne manglende samferdselskanalen. Det snakkes i denne sammenheng om vekst og utvikling av reiselivet, styrking av næringslivet kommunene imellom, økt- bo og bli lyst og ikke minst styrke de historiske båndene mellom regionene Senja og Sør-Troms. Oppnås alt dette er jeg enig i at mulighetene åpner seg for at synergiene i regionen vil bli mange og styrke seg i forhold til hva vi opplever i dag, ikke minst innen kulturlivet.

Men, er det rutealternativet Bjarkøy – Senja som gir størst sannsynlighet for at fergeforbindelsen videreføres etter prøveperioden og at vi skal få oppleve at de ønskede intensjonene innfris? Personlig tror jeg ikke det.

Slik jeg ser det er det befolkningen og næringslivet på Senja og Sør-Troms (og kanskje Vesterålen) som må være det trafikale grunnlaget- og følgelig berettigelsen for denne fergeforbindelsen. Og da våger jeg påstanden om at en fergeforbindelse mellom Stornes og Skrolsvik er best.

Jeg skal være veldig forsiktig med å påstå noe som helst om fergeforbindelsens betydning og effekt i turistsammenheng, men jeg tror ikke den blir noe dårligere verken for Senjas eller Harstads del om sambandet etableres mellom Stornes og Skrolsvik. Kanskje tvert imot.

Jeg er redd for at å måtte ta to ferger for å komme seg mellom Senja og Harstad vil oppleves som tungvint og ta for lang tid. Toppsundsambandet vil kunne bli en flaskehals og veistandarden på Grytøya er så elendig at en risikerer at transportnæringen betakker seg for å benytte sambandet.

Avslutningsvis, kanskje bør det vurderes å ha Bjarkøya som signalanløp?

– Ferga er en nøkkel for reiselivsutvikling i Harstad og Senja