Undertegnede tok opp temaet knyttet til økende og høyt sykefravær i Harstad kommune ved interpellasjon i april inneværende år.

I ordførers svar ble kommunestyret informert om at det arbeides godt med flere tiltak. Blant annet var det tidligere gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse hvor arbeidet med resultatet ble startet opp i 1. Kvartal 2021. Det ble også orientert om at Partssammensatt utvalg skulle få fremlagt Rapport fra Arbeidsutvalget i møtet 25. August, og at Arbeidsmiljøutvalget skulle få samme rapport i sitt møte 31. August.

Vi skriver nå snart oktober og tallene for 2. kvartal viser økning i fravær sammenlignet med første kvartal. Det høye fraværet medfører at mer enn en av ti er borte fra jobb hver dag i Harstad kommune. I ett av våre tjenesteområder er fravær registret med opptil 23%, tilnærmet en av fire er borte fra jobb. Tallene tyder på at de tiltak som skal være iverksatt i beste fall ikke har den effekt som tilsiktet.

Det er mange årsaker til sykefravær. For skape nedgang i sykefravær og dermed øke jobbnærværet, er det mange faktorer som må ivaretas på ulike myndighetsnivåer i kommunen. I media har vi lest om fryktkultur og stor arbeidsbelastning innen helse og omsorg for å nevne noe som vi i Høyre mener er viktig å løfte frem også i denne sammenhengen. Høyre frykter at kommunen er inne i en vond sirkel og at fraværet påvirkes av både hvordan vi organiserer og leder arbeidet, kultur og holdninger i de ulike enhetene.

Spørsmål til ordfører:

  • Når 10. faktorundersøkelsen (arbeidsmiljøundersøkelsen) klar og vil denne presenteres kommunestyret eller andre utvalg for gjennomgang?
  • Har Partssammensatt utvalg og Arbeidsmiljøutvalget mottatt og behandlet rapporten fra sykefraværsutvalget? Dersom negativt svar, når kan det forventes at den behandles?
  • Kan ordfører gjøre rede for de konkrete tiltak som gjøres og hvilken tidsramme som er satt før det forventes synlige resultater av satsningene i form av lavere sykefravær?