Etter råd fra advokatfirmaet Wiersholm, som ikke har vært involvert i kino og biblioteksaken tidligere, har kommunedirektør Hugo Thode Hansen kommet fram til at Harstad formannskap bør anke dommen fra Nord-Troms og Senja tingrett til lagmannsretten.

Det er politikerne som enda en gang skal avgjøre om kommunen bør gå i retten på nytt i saken.

Etter advokatfirmaet sitt syn, tar tingretten feil når den legger til grunn at kommunen hadde forpliktet seg til å avlyse konkurransen, og at det derfor foreligger avlysningsplikt.

Kunne kommunen inngå en avtale om bygging av ny kino og bibliotek da det kun var en tilbyder? Det er det store spørsmålet Hansen vil at lagmannsretten skal ta stilling til. I konkurransegrunnlaget står det at det må være minimum to tilbyder. Det var kun Kaarbø Utvikling som kom med tilbud. Kjøpesenter Nord var godkjent til å inngi tilbud, men de gjorde ikke det.

Kommet med forslag

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen mener at spørsmålet om kommunale investeringer bør avgjøres i kommunestyresalen, og legger til grunn at et flertall i kommunestyret har vedtatt å inngå avtale med Kaarbø Utvikling AS.

Kommunedirektøren har skrevet et forslag til politikerne, og i sin redegjørelse forteller han:

– Slik jeg ser det dreier denne saken seg ikke om for eller mot kino og bibliotek, men om å ivareta kommunens interesser på best mulig måte gitt slik denne saken står i dag. Vesentlig moment i denne sammenhengen er vurderinger av prosessrisiko og muligheten for krav/søksmål fra Kaarbø Utvikling. I tillegg må selvfølgelig den juridiske vurderingen av om kommunen var pliktig til å avlyse konkurransen tillegges vekt.

Wiersholms hovedbegrunnelse for tilrådningen om at kommunen bør anke er at dette eliminerer risikoen for at Kaarbø Utvikling fremmer, og når frem med, et krav om positiv kontraktsinteresse. I dette tilfelle vil det si at Kaarbø Utvikling kan fremme krav om at kommunen må erstatte den fortjeneste de ville hatt hvis kontrakten hadde blitt inngått og prosjektet gjennomført.

Les også: Kaarbø Utvikling får ikke bygge kino og bibliotek

Ingen holdepunkter om hvilket beløp

– Jeg har ingen holdepunkter for å si noe sikkert om hvilket beløp vi eventuelt her snakker om, all den tid fortjenestemarginen i prosjektet ikke er kjent. Kaarbø Utvikling har i sin offentlige kommunikasjon sagt at de har svært lav fortjeneste i prosjektet, men med en kontraktsperiode på 25 år er det likevel grunn til å anta at den positive kontraktsinteressen vil utgjøre et betydelig beløp.

– Jeg ser det er det snakk om å minimere en risiko som i utgangspunktet er begrenset, men som like fullt er der. For å vinne fram med positiv kontraktsinteresse må to forhold være oppfylt. For det første må en domstol komme til at tingrettens dom er feil. I tillegg må domstolen finne at avlysningen av konkurransen er et tilstrekkelig kvalifisert brudd på anskaffelsesreglene. Om dette sier Wiersholm; «Gitt den usikkerheten som tross alt foreligger, illustrert ved at tingretten to ganger har funnet at det foreligger avlysningsplikt – skal det en del til for at dette vilkåret er oppfylt. Utelukket er det imidlertid ikke.»

I forlengelsen av formuleringen «Utelukket er det imidlertid ikke» sier Wiersholm at eksponering for positiv kontraktsinteresse mer eller mindre vil være «eliminert» dersom saken ankes til lagmannsretten. Dette er uavhengig av resultat i lagmannsretten.

Ankefristen på dommen er 30. september 2021. Kommunen må nå vurdere hva vi ønsker å gjøre videre i saken.