Både antall elever i grunnskolen og antall innbyggere i Tjeldsund er jevnt synkende. Legg til at kommunen har en utfordrende økonomi og at disposisjonsfondet er nå brukt opp.

For å spare penger vurderer kommunestyret å gjøre endringer på eller legge ned flere skoler.

Det er utgangspunktet for høringsdokumentet som nå er sendt ut der alle innbyggere og andre berørte kan si sin mening.

Du ulike løsningene som kommunen ønsker innspill på er disse:

Kongsvik skole

Kongsvik skole er en fådelt 1.-10. skole med 31 elever ved oppstart skoleåret 2022-2023. Kongsvik skole ligger lokalisert i Kongsvik på Hinnøya. Skolen har fire klasserom og plankapasitet er anslått til 84 elever. Det er ventet at antallet elever er stabilt fram til 2026.

Alternativ A: Legge ned Kongsvik skole fra og med skoleåret 2023-2024. Elevene overføres til Skånland skole.

Alternativ B: Elever på 8.-10.trinn flyttes til Skånland skole fra skoleåret 2023-2024. Kongsvik skole videreføres som barneskole med elever på 1.-7.trinn.

Alternativ C: Elever på 5.-10.trinn flyttes til Skånland skole fra skoleåret 2023-2024. Kongsvik skole videreføres som barneskole med elever på 1.-4.trinn.

For å få bygningsmassen i tråd med dagens krav til funksjonalitet og tekniske krav, så er det estimert et investeringsbehov på kroner 58,9 millioner kroner. Dette inkluderer en moderat istandsetting av uteområdene.

Ved å legge ned skolen regner kommunen med å spare 6,8 millioner kroner. En eventuell nedleggelse av Kongsvik skole vil medføre at de ansatte får nytt tjenestested.

– En overflytting av ansatte fra Kongsvik skole til Skånland skole vil være positivt for alle elever ved skolen og medføre en høyere fagdekning. Det gis i dag undervisning i kommunens skoler av personell som mangler utdanning i tråd med kompetansekravene. I forbindelse med en overflytting, så vil det være en ekstra trygghet ved at de kjente ansatte også følger med og kan følge opp elevene. Både tidligere Skånland kommune og Tjeldsund kommune har gjennomført skolenedleggelser i flere omganger. Erfaringsvis har bygdene i etterkant av skolenedleggelser klart seg veldig fint og har i dag levende bygder, skriver kommunen i høringspapirene.

Sandstrand oppvekstsenter avdeling skole

Skoleåret 2022-2023 gis det opplæringen i to elevgrupper fordelt på: 1.-4.trinn: 9 elever. 5.-7.trinn: 10 elever. Det totale elevtallet ventes å synke til 10-11 elever fra 2024. Skolen har tre klasserom og plankapasitet er anslått til 63 elever. Skolen var ferdigstilt og tatt i bruk vinteren 2019.

Alternativ A: Det foreslås å legge ned Sandstrand oppvekstsenter avdeling skole fra og med skoleåret 2023-2024. Elevene overføres til Skånland skole. Økonomisk besparelse er beregnet til 3,2 millioner kroner.

Alternativ B: Det foreslås å legge ned Sandstrand oppvekstsenter avdeling skole fra og med skoleåret 2023-2024. Elevene overføres til Grov skole.

Alternativ C: Elever på 5.-7.trinn flyttes til Skånland skole. Sandstrand oppvekstsenter avdeling skole videreføres for elever på 1.-4.trinn.

Alternativ D: Elever på 5.-7.trinn flyttes til Grov skole. Sandstrand oppvekstsenter avdeling skole videreføres for elever på 1.-4.trinn.

Budsjettet for skolen er på 6,6 millioner kroner i året. Utgifter til undervisning er 5,5 millioner kroner. SFO koster 212.000 kroner og bygningen har 890.000 kroner i utgifter. Vedlikehold er regnet til 213.000 kroner og renhold 150.000 kroner.

Det er estimert et investeringsbehov på kroner 800 000. Dette inkluderer en lett oppdatering av uteområdene.

Ved en eventuell overflytting av elever fra Sandstrand til Skånland skole, så vil det være behov for skoleskyss fra bosted til ny skole.

Avstanden fra Sandstrand til Evenskjer er 19 kilometer. Reisevei er langs fylkesvei, som erfaringsvis er godt vedlikeholdt. Avstand fra Sandstrand til Grovfjord er 17 kilometer.

Har frist til 31. oktober

Kommunen ber at de som har innspill leverer dem før utgangen av oktober. Administrasjonen mener at det ved eventuell endring av skolestruktur, så må det velges alternativer der hele skoler legges ned. Elevmiljøene blir ellers så små at de vurderes som lite hensiktsmessig for elevene og det vil bli utfordrende å gi elevene det opplæringstilbudet de har krav på.

Les også

Skal nye Tjeldsund kommune bare være en dårlig kopi av fortiden?