Det blir nytt fortau og nye kollektivstopp langs nordre del av Steinveien i regi av Harstadpakken. Arbeidene strekker seg i første omgang fra krysset til Grønnebakkan til krysset Skaunveien, der man kjører ned til rundkjøringen i Kanebogen.

Det melder Fred Erik Fredly, prosjektleder i Harstad kommune.

Ferdig til skolestart 2023

Nytt fortau og nye kollektivstopp langs Steinveien er et høyt prioritert prosjekt i Harstadpakken. Veien er en mye brukt skolevei, det er mange som bor i området, og prosjektet vil bidra til en sammenhengende øvre trasé for myke trafikanter fra nord til sør, med sammenhengende fortau på samme side av veien, fra sentrum til Ruggevika.

– Dette prosjektet skal være ferdig til skolestart høsten 2023. Da starter et nytt prosjekt, i Steinveien sør, der man tar resten av Steinveien mot Øverland (Kanebogen/Medkila), sier Fredly gjennom en pressemelding og i videoen, som du kan se her.

For å unngå å grave opp igjen et nylagt fortau kort etter det er ferdig, skiftes det gamle vann- og avløpssystemet på samme strekning samtidig. Det betyr at det skal graves langt og dypt, og veien stenges for gjennomgangstrafikk og kollektivtrafikk.

Myke trafikanter prioriteres

Selv om veien stenges for gjennomgangstrafikk og kollektivtrafikk, vil myke trafikanter kunne bruke Steinveien gjennom hele perioden. Det skal legges til rette med universelt utformet gang- og sykkeltrasé slik at det blir trygt og sikkert for gående og syklister å bruke veien mens arbeidene pågår. Det vil også være dialog underveis med beboerne som blir berørt om adkomst, parkering og renovasjon.

Totalt har fortau-prosjektet for hele Steinveien en økonomisk ramme på 45 millioner kroner. 27,5 millioner kroner er satt av til første del, og 17,5 millioner til andre del. I tillegg kommer kostnader til kollektivstopp. Når del en er ferdig, har man fått 746 meter med fortau, fem kollektivpunkter, ny LED-belysning samt universelt utformet busstopp nedenfor Kanebogen skole med opparbeidet adkomstvei til skolen.