Vi spoler til­bake. Det er tors­dag 10. novem­ber 2005. Klokka er 08.45:

Uten­riks­mi­nist­rene Jonas Gahr Støre (Ap) og Sergej Lavrov fra Russ­land er i Harstad. De står på taket av et hotel­l i sentrum. Med Vågs­fjor­den og den lille, vakre byen som ramme, skytes det utal­lige små skudd fra pres­se­korp­sets kame­ra­lin­ser. Tikk, tikk, tikk.

Foto­gra­fen Olav Røli og under­teg­nede jobber for Harstad Tidende. Vi er repor­tere. Vi skal fange øye­blik­ket. Det er stort for hele byen og lands­de­len at sel­veste Russ­land med Sergej Lavrov er på besøk. For to karer i en liten lokal­avis, er det nesten et uvir­ke­lig opp­drag. Vi som ellers springer rundt hus­hjør­nene og refe­rerer om kles­bu­tik­ker som åpner eller stenger.

Støre og Lavrov uttrykker opti­misme for Barentsrådets videre eksi­stens, og de vars­ler at arbei­det med dele­lin­jen skal tas opp igjen mellom Norge og Russ­land. Den nord­lige dimen­sjon og Ark­tisk Råd er vik­tige are­naer for sam­ar­beid. Dele­linje­avta­len mellom Russ­land og Norge blir under­teg­net av de to lan­de­nes uten­riks­mi­nis­tere fem år etter møtet i Harstad, 40 år etter at for­hand­lin­gene tok til.

En ålreit fyr?

For oss enkle små­bymennesker virket Sergej som en ganske ålreit fyr. Han var sol­brun og ruvende (188 cm på sokkelesten). Kose­lige bril­ler uten inn­ram­ming. Blå dress med tynne stri­per i. Sergej hadde vært uten­riks­mi­nis­ter i bare ett år. Ifølge en sak som ble pub­li­sert av NTB i dag, 3. mars, var han også en ganske bra type. Tid­li­gere. Flere jour­na­lis­ter og andre som kjente Lavrov under tiden som FN-ambas­sa­dør, tegner et bilde av ham i disse årene som:

Omgjen­ge­lig og ufor­mell.
Tok seg ofte en røyk og utveks­let nyhe­ter og vitser med jour­na­lis­ter.
Skri­ver poesi, spil­ler gitar og synger sanger sammen med venner.
Frem­førte sket­sjer under inter­na­sjo­nale hen­del­ser.

Men noe alvor­lig galt har skjedd med mannen i takt med at Putin har festet grepet. 71-årin­gen er siden Harstad-besøket blitt en av pre­si­dent Vla­di­mir Putins mest betrodde menn. Sist­nevnte viste seg for første gang på ti år på FN-podiet i 2015. I nær ti år, etter møtet i Harstad, fun­gerte Lavrov som tale­rør for Russlands mek­tig­ste mann. Han frem­fø­rer og for­sva­rer fort­satt Russlands uten­riks­po­li­tikk. Nå gjen­nom krigen i Ukraina.

Inne­slut­tet og ufor­son­lig

Ifølge NTB har Lavrovs for­hold til Vesten gjen­nom årene endret seg fra å være nesten venn­lig til åpent fiendt­lig. Det er lenge mellom smi­lene, og den en gang så omgjen­ge­lige rus­siske diplo­ma­ten fram­står som stadig mer inne­slut­tet og ufor­son­lig. «Han fram­stil­ler USA og vest­lige land som arro­gante, inn­bilske, for­ræ­derske og ute etter å domi­nere verden. Han har også gjen­tatte ganger med forakt snak­ket om euro­pe­iske land som opp­trer som lydige lakeier når USA for­sø­ker å avskrekke Russ­land,» heter det i NTB-kom­men­ta­ren ført i pennen av Nils Inge Kru­haug.

Etter inva­sjo­nen av Ukraina er det blitt et ikke-for­hold mellom Lavrov og Vesten og Nord-Norge. Tid­li­gere venner i nord kvit­ter seg med rus­siske venn­skaps­medal­jer. UiT Norges ark­tiske uni­ver­si­tet har fra­tatt han æres­dok­tor­tit­te­len han fikk i 2011.

Sergej Lavrov sam­men­lig­ner USA med Hitler og Napo­leon, kunne vi lese i norske aviser tors­dag for­mid­dag. Han ankla­ger Vesten og snak­ker om tredje ver­dens­krig, angi­ve­lig fordi USAs pre­si­dent Joe Biden og Storbritannias uten­riks­mi­nis­ter Liz Truss skal ha uttalt at alter­na­ti­vet til strenge sank­sjo­ner mot Russ­land vil være en ver­dens­krig.

En slik krig vil ifølge Lavrov bli utkjem­pet med atom­vå­pen. Men det er ikke noe alter­na­tiv sett med rus­siske øyne, pre­si­se­rer han, ifølge VG. Det hører selv­føl­ge­lig med til his­to­rien at Russlands Putin satte rus­siske atom­vå­pen i høy bered­skap sist søndag. Vest­lige land, eks­per­ter og fag­folk, reagerte med sjokk og vantro.

Angrer du?

Sergej Lavrov er født i Moskva 22. mars 1950. Han har armensk far og rus­sisk mor. Han giftet seg med Maria Lavrova i 1971, paret har ett barn. Han ble uteks­ami­nert fra Moskvas stat­lige insti­tutt for inter­na­sjo­nal poli­tikk (MGIMO) året etter. Snak­ker eng­elsk, fransk og sin­ga­le­sisk.

Vla­di­mir Putin var stats­mi­nis­ter i 1999, pre­si­dent fra 2000–2008, stats­mi­nis­ter 2008–2012 og er den nåvæ­rende pre­si­den­ten etter valget i 2012. Neste pre­si­dent­valg holdes i 2024, og etter en grunn­lovs­end­ring fra 2020 kan Putin gjen­vel­ges i det valget. Demo­kra­ti­se­rings­pro­ses­sen som star­tet etter Sovjet­uni­o­nens fall har stan­set. Ytrings- og pres­se­fri­he­ten er begren­set, og inter­na­sjo­nale obser­va­tø­rer sier val­gene er mani­pu­lert. Putin beskri­ves av flere i 2022 som en dik­ta­tor.

Nei, Sergej. Dette hadde vi ikke trodd om deg. Men vi var naive guttunger. Der vi sto på hotell­taket i Harstad i 2005. De utal­lige små skud­dene fra pres­se­korp­sets kame­ra­lin­ser. Tikk, tikk, tikk. Tik­kene, berøm­mel­sen, tobak­ken du røykte, poe­sien og vit­sene med jour­na­lis­tene. Alt er borte nå. Snudd til en tik­kende bombe. En draps­ma­skin. Kan­skje du innerst inne angrer på din loja­li­tet til dik­ta­to­ren. At ditt liv ble å være Putins bikkje.

Kilder: Store Norske Lek­si­kon, NTB, VG

Sergej Lavrov

* Født i Moskva 22. mars 1950

* Armensk far, rus­sisk mor

* Giftet seg med Maria Lavrova i 1971, paret har ett barn

* Uteks­ami­nert fra Moskvas stat­lige insti­tutt for inter­na­sjo­nal poli­tikk (MGIMO) året etter. Snak­ker eng­elsk, fransk og sin­ga­le­sisk

* Råd­gi­ver ved den sov­je­tiske ambas­sa­den i Colombo på Sri Lanka fra 1972 til 1976

* Ulike stil­lin­ger i sov­je­tisk UD fra 1976 til 1981

* Råd­gi­ver ved Sovjet­uni­o­nens FN-dele­ga­sjon i New York fra 1981 til 1988

* Ulike stil­lin­ger i UD fra 1988 til 1994

* Russlands FN-ambas­sa­dør fra 1994 til 2004

* Russlands uten­riks­mi­nis­ter fra 2004

Kilde: NTB