Planen og utbyggingen beskrives som et «strategisk grep for å understøtte Harstads regionsenterrolle og nærhet til E10.»

Første trinn har fått en økonomisk ramme på 250 millioner kroner.

Viktig

Reguleringsplanen for Rødskjær havn ble vedtatt i desember 2021. Det har vært viktig for kommune og prosjektteamet å legge vekt på på en bærekraftig næringsutvikling, der utviklingen av Rødskjær er en sentral del av arealutvikling fornæring i kommunen og regionen.

Det har også blitt gjennomført flere prosjekt med fokus på utvikling av havne- og næringsområdet, deriblant en mulighetsstudie og en markedsplan.

Knutepunkt

For Harstad kommune er det ifølge sakspapirene viktig å ha sjønære areal å kunne tilby ved næringsetableringer og -utvidelser. Siden Rødskjær havne- og næringspark ligger rett ved hovedleden og i tilknytning til E10, som skal oppgraderes. Dette vil bidra til en betydelig regionforstørring, og vil gjøre Rødskjær til et interessant logistikkpunkt for et større geografisk område, vurderer kommunene.

I tillegg vil den nye Hålogalandsveien gi en betydelig tidsbesparelse.

Akkurat nå, i mars 2023, er det seks næringssegmenter som antas å vurdere etablering på Rødskjær.

Asko Maritim utreder etablering av ei ny Nord-Norge-linje med elektriske skip, mens Nordlaks har varslet midlertidig stans i utvidelsene de hadde planlagt på området.

Stort område

Totalt er det regulert for 1000 mål næringsareal i planen for området. Masterplanen som nå er utarbeidet anbefaler trinnvis utbygging der de grunneste områdene fylles ut først. Det er Harstad kommune og Harstad Havn KF som i dag er dominerende eier av arealet. Andre berørte arealer er innløst.

Kommunedirektørens tilrådning:

  • Harstad kommunestyre tar nåværende versjon av masterplanen til orientering.
  • Harstad kommunestyre vedtar utbyggingstrinn 1 på Rødskjær med en netto ramme på 250
  • millioner kroner.
  • Harstad kommunestyre gir kommunedirektøren fullmakt til å tegne nødvendige avtaler med
  • Kystverket om mottak av masser.
  • Harstad kommunestyre ber kommunedirektøren komme tilbake med forslag til finansiering ved behandling av 1. tertialrapport.
  • Harstad kommunestyre ber kommunedirektøren fremlegge oppdatert versjon av
  • masterplanen våren 2024 når flere premisser er fastsatt, som effektene fra E10-utbyggingen og Kystverkets mudringsprosjekt.