Forsvaret har i perioden 2. september - 15. september 2021 gjennomført en omfattende øvelse med F-35 kampfly på Evenes.

Åtte kampfly har i varierende grad vært i aksjon for å bli bedre kjent med fasilitetene og området rundt flyplassen. Det har nok mange beboere registrert.

Vedtatt reguleringsplan av november 2020 har lagt noen premisser knyttet til bruken av kampfly som blant annet inkluderer effekt og påvirkning av støy i nærområdet. Dette omfatter både lufthavnen, boliger i gul sone, gårdsbruk med beite av dyr og reindistrikter. Forsvarsbygg har derfor i samme periode gjennomført program med støymålinger og observasjoner i nært samarbeid med beitelag, reindriftsnæring og Avinor. Luftfartstilsynet sendte også sin observatør.

– Dette er et omfattende arbeid som i tillegg forutsetter en gjennomføring med hjelp av faglige dyktige og uavhengige miljøer utenfor Forsvarsbygg sier Carls Oscar Pedersen, prosjektsjef i Forsvarsbygg.

Det er en helt sentral forutsetning at eierskapet ligger utenfor Forsvarsbygg for å sikre at alle involverte parter som berøres har tillit til at resultatene er troverdige, skriver Forsvarsbygg i en pressemelding.

En foreløpig oppsummering er at det er god overensstemmelse mellom prognoser (beregninger) for lydnivåer og målte lydnivåer. Resultater av støymålinger og observasjoner på dyrenes reaksjoner vil deles med alle berørte og rapporter vil bli offentlige når de foreligger.

I nærområdet på Evenes Lufthavn har det allerede vært gjennomført en serie midlertidige tiltak grunnet høye maksimale lydnivåer.

Utenfor selve flyplassområdet er det i definert støyområde cirka 175 boliger som vil få besøk av Multiconsult utover høsten for å vurdere behov for støytiltak. Kravet i reguleringsplan er at innvendig gjennomsnitt støy (årsmiddelverdi) ikke skal overstige 30dB (unntaksvis 35 dB). De boligene som får støytiltak vil få det ila 2022/23.

Forsvarsbygg vil invitere til åpne informasjonsmøter i nær framtid om oppfølging av støymålinger, støytiltak og utbygging av nye Evenes flystasjon.