Utvalg for plan og næring behandlet i sitt møte 21. september i år en statusrapport for den kommunale veterinærvakta. Saken var til politisk behandling med bakgrunn i at det over tid har vist seg svært utfordrende å få etablert ei stabil, robust og bærekraftig veterinærvakt i vårt område.

Politikerne ba administrasjonen om «å iverksette tiltak/få til avtaler som sikrer en robust og effektiv veterinærvakt.» I tillegg: Å utrede en ordning med flere deltidsansatte veterinærer på samme måte som fastlegeordningen.

Den største utfordringen er at det er mangel på veterinærer som vil eller kan delta i ordningen. Slik ordningen er bygd opp i dag, vil det være kommunene som må stille med de ekstra ressursene som kreves for at ordningen skal kunne bli stabil over tid. Det vil derfor få økonomiske konsekvenser som må vurderes i budsjett og økonomiplan for de kommende år. Størrelsen på dette vil være avhengig av hvilke ordning som til slutt blir vedtatt og som er mulig å gjennomføre.

Når det gjelder en ordning etter modell fastlegeordningen, skriver kommunedirektøren at det er usikkert om veterinærer i markedet vil søke på dette. Det må i så fall prøves ut.

– Det er også en utfordring at de etablerte klinikkene/dyresykehusene til tider har vanskeligheter med å rekruttere nok veterinærer. Det har derfor vært vanskelig for disse å ta på seg vakt. Om dette vil bli bedre i fremtiden, avhenger av at det utdannes nok veterinærer og at de finner det attraktivt å arbeide i klinisk praksis.

Kommunedirektøren skriver at det i forslag til økonomiplan 2023-26 ikke har vært mulig å prioritere økte ressurser og finansiering av ny veterinærvaktordning.

– Det er igangsatt et nasjonalt utredningsarbeid for å gjennomgå hele veterinærvaktordningen, herunder organisering, ansvar og finansiering. Det vil derfor være viktig at kommunene avventer endelige bestemmelser til dette er avklart i 2023. Ansvaret for veterinærvakt og finansiering bør overføres fra kommunene til staten, og det er derfor viktig at kommunestyret klart signaliserer dette til regjeringen i sitt vedtak.

Kommunedirektøren vil parallelt fortsette arbeidet med å vurdere alternative løsninger i samarbeid med aktuelle kommuner. Dette også for å vurdere å øke antall samarbeidskommuner i ordningen slik at kostnader ved evt. tiltak kan reduseres for alle kommuner.

Saken behandles i kommunestyret i Harstad 24. november.