Disse utløper 30. juli 2021 kl 1200.

TIltakene består av ventekarantene for husstandsmedlemmer til nærkontakter, helseinstitusjoner til tiltaksnivå 2, anbefaling om bruk av munnbind og registrering av gjester ved utesteder. Dette melder Harstad kommune i en pressemelding.

Mer om tiltakene lengre ned i saken.

Krevende

Harstad har hatt flere covid-19-utbrudd den siste tiden. Siden 10. juli har kommunen mottat 44 positive prøvesvar.

– Foreløpig har vi hatt tilstrekkelig kapasitet til å utføre forsterket TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene), men kapasiteten er allerede truet og vil kunne bli overskredet dersom utbruddene fortsetter å vokse de neste dagene. Tiltak har den siste tiden blitt vurdert fortløpende. Smittesporingsarbeidet har vært krevende, og mangelen av ventekarantene vurderes å ha fått negative konsekvenser i form av nye smittede som så har skapt nye nærkontakter igjen, sier kommunikasjonssjef Øivind Arvola i Harstad kommune.

Derfor innfører kommuneoverlegen lokale tiltak fra og med kl. 12:00 den 23.juli 2021 og utløper 30.juli 2021 kl. 12:00:

Ventekarantene

Følgende personer er underlagt ventekarantene:

Personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene etter covid-19- forskriften § 4 bokstav b.

Ventekarantene opphører når husstandsmedlemmet i smittekarantene har testet negativt for SARS-CoV-2 første gang, eller senest når dennes karantenetid er over.

Ventekarantene opphører også dersom personen i ventekarantene tester negativt på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter husstandsmedlemmets siste nærkontakt med en bekreftet smittet person.

Unntak fra ventekarantene:

Ventekarantene gjelder ikke

a. for personer som er fullvaksinerte mot SARS-CoV-2

b. personer som har gjennomgått SARS-CoV-2 siste 6 måneder

For karantenefritak etter denne bestemmelsen kreves gyldig helsedokumentasjon

Lokale anbefalinger:

Anbefaling om bruk av munnbind

Det anbefales å brukes munnbind på offentlig sted hvor det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til hverandre.

Anbefalingen om å bruke munnbind går også ut til ansatte. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.


Anbefaling til serveringssteder som har skjenkebevilling:

Det anbefales at serveringssteder som har skjenkebevilling, gjør sitt ytterste for at gjestene registrerer kontaktopplysninger for å få lov å komme inn på utestedet. Dette etter modell fra Verftet. Vi ser at vi ofte får mangelfulle gjestelister, noe som vanskeliggjør effektiv smittesporing. Listene fra Verftet har vært meget gode og komplette.

Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet bør også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6.


Helseinstitusjoner (sykehjem, bolig med heldøgns omsorg, Helsehuset, hjemmetjenesten) skal gå over til tiltaksnivå 2.

Dette for å beskytte de syke og eldre bedre.

Dersom det må innføres flere lokale skjerpende tiltak for å beholde kontrollen med TISK-arbeidet og mer effektivt slå ned utbruddet, anbefales kontaktreduserende og mobilitetsreduserende tiltak.

Mesteparten av smitten har til nå skjedd på utesteder og på private fester. Eventuelle tiltak må derfor også rettes slik at smitte på disse arenaene stopper opp for en periode.

Tiltakene er hjemlet i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd, jf. §4-1 femte ledd siste punktum.