Det er som kjent sentrumsplanen som er grunnlaget for det som skal skje også i Hvedingkvartalet. Planen ble godkjent og stadfestet i 2016. Like etter fikk jeg eget brev fra kommunen undertegnet Jan Inge Lakså om at nå skulle all planlegging i sentrum foretas i henhold til sentrumsplanen. Viktig tema i planforslaget var miljøvennlig by. Når en ser den monsterbebyggelsen som oppføres i kvartalet er det lite som minner om miljøvennlig by, særlig mot Generalhagen.

I innlegget til Ludviksen såes det tvil om hva som er vedtatt i sentrumsplanen når det gjelder høyder. Her sies det «Høyden på sentrumsplanen har ingen klar avgrensning». Dette er ikke riktig. Høyden i sentrumsplanen er eksakt beskrevet til 30 m mot Hvedings gate, 33 m mitt på kvartalet, og 36 m øverst i kvartalet. I Innlegget til Ludviksen sies det videre «langs Hvedings gate er tiltaket planlagt lavere enn det som tillates i sentrumsplanen.» Dette er heller ikke riktig. I henhold til tegningene er byggehøyden mot Hvedings gate spesifisert til 32,2 m. I tillegg til dette kommer gesims/kompakt rekkverk etc. som er vist på tegningene, men ikke målsatt. Dette bygger minimum 1 m og til sammen over 3 m mot Hvedings gate. Det vil si at byggehøyden blir godt over 3 m høyere enn i sentrumsplanen. Da er det å føre folk bak lyset å si at høyden blir lavere enn planlagt i sentrumsplanen. Det sies også at «bygget trapper seg nedover, så store deler av bygget er i tråd med sentrumsplanens bestemmelser i forhold til høyder». Dette er heller ikke riktig. Hele det planlagte bygget er i henhold til tegningene planlagt høyere enn sentrumsplanen. Her er det over 3 m høyere mot Hvedings gate og som gradvis øker oppover i kvartalet til 6 m på det høyeste.

Sol og skygge i Generalhagen

I innlegget til Ludviksen sies det at det som virkelig skaper skygge i Generalhagen er rådhuset. Dette er jo helt meningsløst. Se på tegningene og se på virkeligheten. Rådhuset ligger ca. en etasje over Umami-bygget, mens Hvedingkvartalet bygger ca. 5 etasjer over Umami-bygget! Da kan det vel ikke være tvil om hva som skaper mest skygge i Generalhagen. Høyden i Hvedingkvartalet skaper også skygge og mindre utsikt for de bakenforliggende kvartaler og aller mest går det utover rådhuset, som mister utsikten helt i den retning, og får en mindreverdi følelse av en langt høyere nabo.

Jeg utfordrer varaordfører Ludviksen til et møte snaret mulig, slik at en ved selvsyn kan se konsekvensene fra Storgata når det blir bygget 6 etasjer over det som allerede er bygget. Hele innlegget til Ludviksen, over en hel side i HT, bærer preg av at man skal springer æren for en utbygger som ikke har tanke for eller interesse av å skape en miljøvennlig by, som det heter i sentrumsplanen. Her er det kun snakk om å stable flest mulig leiligheter oppå hverandre for å få maksimalt utbytte, og uten tanke på hva dette har å bety for bysamfunnet og spesielt Generalhagen, som er vår eneste «grønne lunge» i sentrum.

Harstad kommune er i ferd med å bli en versting-kommune når det gjelder byplanlegging. Her har Troms og Finnmark fylkeskommune tidligere gitt en klar uttalelse om at sentrumsplanen må beholdes. Dette har bystyret gått imot, og godkjente i 2020 en økning av byggehøyden på 4 m. Nå har fylkeskommunen på nytt uttalt seg til den siste reguleringsendringen og gitt klar beskjed om at dette ikke kan godkjennes, og blant annet konkludert med at 10. etasje må kuttes ut og at dette kun går ut over to leiligheter. Nå håper jeg planutvalget og bystyret ikke nok en gang overkjører fylkeskommunen.

Etter mitt første innlegg i avisen den 16. juni d.å. om denne saken har jeg fått en rekke henvendelser fra alle lag av folket som er fortvilet over det som skjer i Hvedingkvartalet. Min erfaring er at det er et stort flertall av befolkningen i byen som ikke aksepterer det som skjer i Hvedingkvartalet, og det bør varaordføreren legge seg på minne, ikke minst fordi kommunen selv har engasjert seg i dette prosjektet. Dette er den store skandalen kommunen har gjort med å gå inn for å bygge et kjedelig parkeringshus i 3 etasjer over bakken på en av byens fineste tomter rett mot Generalhagen. Dette har gjort at hele prosjektet har fått altfor store dimensjoner og blir stående som et monsterprosjekt midt i sentrum.

Varaordføreren sier at Generalhagen er viktig for Harstad sentrum og at det skal investeres store beløp her. Men da er det jo enda viktigere at dette inntrykket ikke blir ødelagt av en monsterbebyggelse ved siden av.

Jeg vil oppfordre folk flest til å ta en tur i Storgata foran HT-bygget å se hvordan det blir når det blir bygget 6 etasjer over det som allerede er bygget, eller 5 etasjer over Umami-bygget. Gi gjerne din mening i avisen.

Min klare konklusjon og bønn til planutvalget og bystyret er som tidligere at en kutter ut 10. etasje. Det vil hjelpe litt på den skandalen som skjer i Hvedingkvartalet. Jeg er redd denne byggesaken blir å stå som en skamplett i byens historie.