Det er tidligere forsøkt å skape et inntrykk gjennom media av at det er en høyere kostnad for kino og bibliotek i tilbudet som Harstad kommune har vedtatt, enn det man forutsatte. Dette stemmer ikke, og jeg som prosjektleder føler et behov for å klargjøre hva som er reell pris i vårt tilbud.

Harstad kommune har fått et tilbud som er godt innenfor de estimater som kommunen hadde på forhånd. Dette er også bekreftet av kommunen, senest i tingrettsbehandling i Tromsø.

Tilbud er i henhold til kommunens forutsetning

Årskostnad for kino var på forhånd anslått å ligge i et intervall på 4,1 – 7 mill., og den tilbudte løsning ligger godt innenfor dette (5,5 mill). Dette selv om kino normalt er vesentlig dyrere å bygge enn de fleste andre typer bygg, pga. bl.a. salenes store volum, lydkrav og tekniske krav. Den tilbudte kinoløsning består av 4 saler, og er utformet med publikumsvennlige løsninger og god teknisk og bygningsmessig standard.

For nytt bibliotek er leiesats i kommunens tilbud ca. tilsvarende eksisterende bibliotek. Arealet i eksisterende bibliotek antas i tillegg å bli leid ut til andre ved flytting av biblioteket. Det nye biblioteket har et noe større areal enn det gamle, - utover dette gir ikke vårt tilbud økte årlige kostnader for kommunen for nytt bibliotek.

Biblioteket er utformet med fagbistand fra landets beste ressurser, som bl.a. har stått bak det nye Deichmanske bibliotek i Oslo. Den tilbudte løsning vil gi Harstad et av landets beste biblioteker.

Aktiv konkurranseutsetting

Kostnadene for de nye kino- og bibliotekbyggene er basert på aktiv konkurranseutsetting i markedet for alle underleveranser i flere omganger. Det er lagt ned et betydelig arbeid med dette, og vi som tilbyder er sikre på at kostnadene er det laveste som kan innhentes for de tilbudte løsningene i dagens marked. I den avsluttende forhandlingsfasen som Kaarbø Utvikling hadde med Harstad kommune etter tilbudsfrist, ble kostnadene redusert ytterligere.

Tilbudet til Harstad kommune er basert på en årlig leiekostnad. Byggekostnadene som ligger bak dette er derfor ikke direkte relevante, men disse ligger for øvrig også innenfor de vurderinger som ble lagt frem for politikerne på forhånd. Det var vurdert et kostnadsnivå på 35 000 – 45 000 per m 2 , og vår byggekostnad er 42 000.

Det forhold at tilbudte kostnader og underliggende utbyggingskostnader er helt i henhold til kommunens forhåndsanslag, er tidligere ikke kommet godt frem i media. Her har man søkt å vise at det er for høye kostnader, ved å sammenligne ulike kostnadskategorier (byggekost, prosjektkost og salgskost/kjøpskost) og ulike bygningstyper (idrettshaller, barnehager og bl.a. bibliotek bygd på eksisterende bygningsmasser). Det er like lite relevant som å sammenligne byggekostnad for Harstads nye bibliotek med tilsvarende for Deichmanske bibliotek i Oslo som har en tre ganger så høy kvadratmeterpris som Harstad.