For Arbeiderpartiet er det viktig å sikre velferdsgoder til alle – når fellesskapet bidrar også med overskudd så sikrere det at vi kan fordele mer rettferdig til kommunens befolkning. Det gir oss handlingsrom til å løse utfordringene vi står ovenfor.

Harstad kommune har bygget en bærekraftig og robust økonomi. Vi er av WSP havnet på 24. plass i robusthet, og I Nord-Norge viser deres indeks at vi er den mest robuste kommunen, også på tilpasningsevne.

Størst mulig overskudd

Kristian Eilertsen antyder i leserinnlegg at for Frp er det ikke viktig å gå med størst mulig overskudd. Det er han ikke alene om. For Arbeiderpartiet og posisjon er heller ikke dette et mål. Hvorfor er det blitt såpass stort overskudd i 2022., er det politisk initiert?

Nei, det er ikke politisk initiert fra de styrende partiene i kommunene at overskuddet skal være størst mulig. Vi har sagt at trygg økonomistyring er viktig for oss. I det innebærer å betale gjeld, ha kapital til å investere og ha en drift som er bærekraftig. Harstad kommune fikk mer penger i form av økt skatteinngang og økt tilskudd fra Havbruksfondet i tillegg bosatte man flere flyktninger enn forventet og fikk økt integreringstilskudd. Vi er stolt over den jobben som er gjort på dette område.

Det betyr i praksis at man fikk mer inntekt enn forventet i 2022 og man tåler utfordringene fremover mye bedre.

Det er også viktig å ta med at man investerte i 2022 for 425 millioner i Harstad kommune. Det er kommunens andel av utvikling i vår kommune. I tillegg ser vi mange andre som satser og vil satse på videre utvikling av kommunen. Det vil vi også.

Stø kurs i urolige tider og med store utfordringer fremfor oss.

Det er ingen tvil om at kommunene i Norge inkludert Harstad har utfordringer å løse i fremtiden. Det fremheves tre områder. Jeg er enig i at disse tre områdene er store og krevende – men kanskje stø kurs i urolige tider er beste medisin.

Saksbehandlingstid

Det er satt inn tiltak i Harstad kommune for hvordan tjenester tildeles heri også tiltak som berører saksbehandlingstider. Vi er opptatt at forvaltningsloven følges og at frister skal overholdes.

Økning i budsjett 2023 og 2024 for Helse og omsorg

Det er satt i verk tiltak for å øke innsatsen innenfor Helse og Omsorgssektoren og budsjettet for 2023 er økt med 21 million blant annet for å innarbeide 8 nye sykehjemsplasser fra i år, samt økning i tilbudet til heldøgnsomsorg. Det er satt av ytterligere økning i budsjettet fra 2024 med 33,5 millioner for å sikre at utfordringen for at eldre og syke tas på alvor og tildeles tjenester som er forsvarlig. Det er i budsjettet satt av 200 mill. til å bygge 150 nye heldøgns omsorgsplasser i de neste 12 årene

Barnehageutfordringen i Harstad kommune

Med flere flyktninger kom også behov for flere barnehageplasser enn opprinnelig tall på antall barn med behov for barnehageplass. I tillegg sa en privat barnehage opp sine plasser med kommunen og man ble litt bakpå med antall plasser. Dette har man tatt tak i og forsøker å løse så raskt som mulig. Denne saken er også helt klart en utfordring som må løses. Vi har hatt bedre barnehagedekning enn sammenlignbare kommuner. Det skal vi også ha i fremtiden.

Frp har mindre penger å rutte med

I Frp’s budsjetter over år har de hatt som mål å fjerne eiendomsskatten. Det innebærer at de har minst 90 millioner mindre å rutte med enn styringspartiene i dag. De vil altså ta ned inntektene og da ser de spesielt på støtte til Kulturhuset, Grottebadet, Kulturskole, effektivisere barnevern, redusere sosialhjelpsbudsjett, redusert mottak av flyktninger. De ønsker å konkurranseutsette driften av 50 % sykehjemsplasser. Og sist budsjett var deres økning i rammen for Helse og Omsorg 15. mill. altså mindre enn det vi har lagt inn fra 2023/2024.

Bo og Bli-lyst

Hva gjør at Harstad tiltrekker seg flere innbyggere? Vi tror at den samlet pakke med tilgang på bolig også tilrettelagte boliger, aktivitet og kulturopplevelser, mangfold i idrett og frivillighet. Kulturskole, Grottebadet og Kulturhus, Festspill, festivaler og våre spesielle tilbud gjør at vi håper at folk ønsker å bo og bli i Harstad. Da får vi handlingsrom til å løse utfordringene.

Å sikre velferdsgoder til alle gjøres mest effektivt gjennom den norske modellen som er sosialdemokratisk og bærekraftig. Vi har tro på fremtiden og er klar å løse utfordringen. Vi har økonomisk handlingsrom til å tåle dårlig tider, fortsatt drive utvikling og har klart å øke budsjett på blant annet Hels- og omsorgssektoren.