Ibestad kirkelige fellesråd (IKF) melder torsdag at det står dårlig til med økonomien. Det skyldes i dag lønn og utgifter på 120.000 kroner.

– Ibestad kirkelige Fellesråd er ikke i stand til å utføre gravferdsforvaltning, grave graver, stille med kirketjener eller lønne musiker i gravferder og gudstjenester fra og med 24.09.22. Kun soknepresten medvirker ved gudstjenester.

Ibestad kirkelige Fellesråd er helt uten frie midler, og er pr 22.09.22 skyldig lønn og løpende utgifter på kr 120 000. De ansatte har nå ingen arbeidsplikt.

– IKF v/kirkevergen har vært i dialog med kommuneledelsen for å få utbetalt månedsvis (etter 01.08.22) den del av tildelingen som i kommunestyrets vedtak (47/21) er knyttet til virksomhetsoverdragelse, mens saken om virksomhetsoverdragelse er under utredning.

Dette har ikke blitt akseptert.

– Det er søkt om tillatelse til å ta opp kreditt. Nord-Hålogaland bispedømmeråd, som må godkjenne dette, har gitt sin tilslutning til at IKF søker Sparebanken Nord-Norge (SNN) om det. SNN har ikke gitt oss svar på søknaden pr 22.09.22, skriver fellesrådet i en melding torsdag kveld.