Spørsmål fra Harstad Høyre: Hva skjer med fremdriften for bygging av turnhall og andre store investeringsprosjekter i Harstad kommune?

Som fast medlem av plan- og næringsutvalget vet jeg at bemanningssituasjonen for areal- og byggesaksenheten er svært utfordrende. I siste utvalgsmøte fikk vi, etter spørsmål fra min partikollega Nils Johan Holte, skriftlig svar fra kommunedirektøren. Noen av de skisserte tiltakene er: -Vi har kartlagt markedet og lyser ut en konkurranse på kjøp av saksbehandling av reguleringsplaner og -Vi lyser ut stillinger for engasjement på saksbehandling av reguleringsplaner.

Den vedtatte turn- og kampsporthallens betydning for barn og unge, for kommunen og regionen trenger jeg ikke gjenta her. Konsekvensene av en forsinkelse i arbeidet med reguleringsplanen kan bli store: Det første, viktige grunnarbeidet må gjennomføres i vår/sommer. Dette er viktig arbeid å få gjennomført i den årstiden der det er enklest, raskest og billigst, men også for å holde planlagt fremdrift for byggeprosessen totalt sett. Dette krever at anbudsprosessen med å få på plass byggekontrakten går som planlagt og at kontrakt med totalentreprenør kommer i havn snarest.

Spørsmål:

1, Den utlyste konkurransen (ref. kommunedirektørens tiltak) har svarfrist 22/4. Det vil deretter gå en tid før avtale er signert og arbeidet kommer i gang. Har kommunen i mellomtiden som akutt-tiltak vurdert å leie inn konsulenter på timebasis – noe som er fullt lovlig og mulig dersom oppdraget ikke overstiger kr 100 000,-* Er det dette som menes med: -Vi lyser ut stillinger for engasjement på saksbehandling av reguleringsplaner?

2, Så vidt jeg vet er alle dokumenter som er nødvendige for å legge reguleringsplanen for turnhall ut på høring klare. Det stopper opp pga. manglende saksbehandling hos arealseksjonen. Kan ordfører garantere at tidsplanen for ferdig turnhall ikke forskyves og at grunnarbeidene kommer i gang i sommer som planlagt?

3, Vi i Høyre blir kontaktet av fortvilte innbyggere og utbyggere som ikke får svar på sine henvendelser til kommunen (areal og byggesak) – ikke engang midlertidige svar. Vi har fått eksempler på manglende svar over tre måneder etter innsendt henvendelse. Dette er brudd på forvaltningslovens § 11 a.** Hvordan har ordfører tenkt å forbedre denne praksisen? Har det vært vurdert å få hjelp fra eksempelvis kommunens service- og dokumenttjeneste?

*Den første er terskelverdien for når forskriften kommer til anvendelse er på 100.000 kroner ekskl. mva. Anskaffelser under denne terskelverdien er unntatt fra både anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften. Kilde: regjeringen.no

**Forvaltningsloven § 11 a. (saksbehandlingstid, foreløpig svar) Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og så vidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. Kilde: lovdata.no