I en pressemelding fra KPB (tidligere Kunnskapsparken Bodø AS) meldes det at den nordnorske leverandørindustrien leverte varer og tjenester til petroleumssektoren for 3,75 milliarder kroner i 2020. 1.716 årsverk var forbundet med disse leveransene. Leveransene falt med 177 millioner kroner (ned 4,5 prosent) fra 2019, og det ble utført 33 færre årsverk.

KPB opplyser at det var ventet en nedgang i leveransene på 340 millioner kroner, så utviklingen var bedre enn bedriftene forventet når de ga sitt forrige anslag, våren 2020. Virkningene av korona ble altså svakere enn forventet.

Det viser årets hovedtall fra Levert-rapporten, som torsdag blir presentert av KPB.

– Det svært imponerende å se at leverandørindustrien i stor grad har klart å opprettholde aktivitetsnivået i et krevende år. Dette kan tyde på at de midlertidige skatteendringene som ble innført for petroleumssektoren bidro til å hindre utsettelser og reduksjoner i investeringer og aktivitet, forteller Olje- og energiminister Tina Bru i pressemeldingen.

Betydelig pendlerandel

Totalt ble 64 prosent av de 1.716 årsverkene utført av personer bosatt i Nord-Norge. Pendlerandelen var på 29 prosent i Nordland, og 40 prosent i Troms og Finnmark. Antall årsverk som pendlet inn økte i 2020, mens det var en reduksjon i arbeidskraft med både bo- og arbeidssted i landsdelen.

I overkant av halvparten av årsverkene i nordnorsk leverandørindustri ble utført av fagarbeidere, etterfulgt av personer med høyere utdanning og ufaglærte. En rekke av leverandørbedriftene forteller at tilgang på kvalifisert arbeidskraft er en utfordring.

Tre fjerdedeler av leveransene fra nordnorsk leverandørindustri gikk til kunder eller prosjekter i Nord-Norge. I sum utgjorde dette 2,8 milliarder kroner og det meste av disse leveransene kan spores til spesifikke installasjoner og felt.

– En kompetent og lokal leverandørindustri er helt avgjørende for vår aktivitet i landsdelen. En større andel av produksjonen på norsk sokkel vil komme fra de nordlige områdene fremover, noe som vil gi flere muligheter også for nordnorske leverandører. Vi har tro på potensialet i nordnorsk industri, og det er gledelig at leverandørenes egne prognoser tilsier en ytterligere styrking for 2021, sier Kristin Westvik, områdedirektør leting og produksjon nord i Equinor.

Leveranser på over 4 milliarder igjen i 2021

For 2021 ventes det leveranser på 4,1 milliarder kroner, en økning på 9 prosent. Får leverandørene rett i sine anslag vil dette bety at leveransene for første gang siden 2015 kommer på over 4 milliarder. Antall utførte årsverk ventes også å øke med 288.

– Den samlede veksten drives av positive markedsutsikter i Troms og Finnmark, og spesifikt fra leverandørene i Hammerfest-regionen, forteller Signe Kilskar, prosjektleder for Levert-rapporten i KPB.

Levert-rapporten skal dokumentere utviklingen, og samtidig gi en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvilke deler av næringslivet i Nord-Norge som har hatt leveranser til petroleumssektoren. Fokuset er på bransjespesifikke leveranser. Datainnsamlingen har skjedd gjennom telefonintervjuer med leverandørbedriftene.

Prosjektet ledes av KPB og er finansiert av Equinor, Olje- og energidepartementet, Vår Energi, Wintershall Dea, Lundin Energy Norway, RN Nordic Oil, Aker BP, samt Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommune.