Fylkesveien skriker etter vedlikehold. Der rasfaren er stor kjører folk med hjertet i halsen, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF

Organisasjonen mener budsjettet for vedlikehold må kraftig opp i årene fremover. Uten det oppfyller ikke regjeringen sine løfter fra Hurdalsplattformen. Her loves både rassikringsmidler og fylkesveiløft.

– Dette er et krav som har bred støtte og som ikke kan utsettes. Regjeringen må ta sats allerede i budsjettet som legges frem i oktober, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Enormt behov

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvei i Troms og Finnmark er på i underkant av ti milliarder kroner. Enda større er behovet for rassikring på fylkesveiene. For å utbedre alle kjente skredpunkter med «høy og middels skredfaktor», trenger fylket 12,6 milliarder kroner.

- Fylkene må settes i stand til å få ned etterslepet, og dette haster. Vedlikehold og fornying er viktig for trafikksikkerheten, og vi vet at konsekvensene av ras og skred kan være alvorlige. Derfor må midlene til ras- og skredsikring betydelig opp, sier Handagard.

Populært å satse på

NAFs vedlikeholdskrav får bred støtte. På vegne av medlemsorganisasjonen har Norstat spurt folk hva de mener regjeringen bør prioritere innen samferdsel. Det mest populære tiltaket er vedlikehold av eksisterende veier: 61 prosent ønsker å prioritere dette. Én av tre, 35 prosent, svarer rassikring. Og i distriktene er andelen som ønsker veivedlikehold og rassikring betydelig høyere. Her ønsker 75 prosent å prioritere veivedlikehold og 59 prosent å prioritere rassikring av eksisterende veier.

– Trygge veier er god distriktspolitikk og viktig for folk. Det ser vi tydelig i denne undersøkelsen, hvor hele tre av fire i distriktene vil prioritere veivedlikehold. Dette signalet må regjeringen ta på alvor, sier Handagard.

Haster mer jo våtere og villere klimaet blir

Etterslepet på vedlikehold har bygget seg opp over tid, og det vil ta tid å hente opp igjen. Men sikring av veinettet er viktigere enn noen gang, mener NAF. Temperaturøkninger, hyppigere og kraftigere nedbør vil øke faren for skred i enkelte områder og kunne føre til at det raser på nye steder.

– Vedlikehold og rassikring betyr både å sette dagens veinett i stand og å sikre veiene for fremtiden. Det handler om å ta vare på veiene vi har, sier Handagard.

Fakta:

  • Estimert etterslep fylkesvei (mill. 2021-kroner): 9 657
  • Antall skredpunkt med høy og middels skredfaktor: 146
  • Estimert sikringskostnad mot ras på fylkesvei (mill. 2021-kroner): 12 598
  • Sum behov fylkesvei per fylke (mill. 2021-kroner): 22 255

Kilde: Statens Vegvesen (2013, 2019)