Narvik kommune har skrevet seg inn i Norgeshistorien, antakelig også i internasjonal historie – nok en gang!

Narvik kommunestyre sa som første kommune i Nordland, et tydelig NEI til utredning og utbygging av vindkraft! Kommunestyret i Gratangen var først ut, og fattet den 23.mars -21 et likelydende vedtak. Porsanger kommune sa nei i juni 2020, Kåfjord kommunestyre 7. desember 2020.

Via kommunal og moderniseringsdepartementets portal MinSak.no ble innbyggerforslaget Nei til vindkraft i Narvik kommune! opprettet 9. mai 2021, og torsdag 3. juni ble forslaget med 968 underskrifter sendt til Narvik kommune.

I kommunestyremøtet 18 juni, ble saken tatt opp, og vedtatt utsatt til 30 september.

Innbyggerforslagets 3 punkter ble vedtatt 4. oktober, kun Høyres 4 representanter stemte mot.

KST 100/21 Vedtak:

1. Areal for vindkraft ønskes ikke avsatt i kommuneplanen.

2. Narvik kommune skal ikke inngå intensjonsavtaler eller igangsette konsekvensutredninger av vindkraft i Narvik.

3. Det skal ikke gis dispensasjon fra Kommunens vedtatte arealplan, til vindkraftutbygging.

Vedtaket er et såkalt prosessledende vedtak. Vedtaket kan ikke påklages, og er å anse som et tydelig politisk signal til omgivelsene.

I tillegg har administrasjonen i kommunen fått et entydig signal om hvilken politikk som skal legges til grunn for den nye kommuneplanen som er under utarbeidelse.

Kommunen kan ikke frata noen retten til å søke, men de som søker har fått beskjed.

Naturen vant det første store slaget – Fjellene i og rundt Narvik er reddet.

Det grønne skiftet

Grønn omstilling er ikke å forbruke mer, enten det er natur eller andre ressurser – det er å forvalte bedre!

Vindturbiner produserer fornybar energi, men «grønne», natur-, klima og miljøvennlige er de ikke. Tvert i mot, vindkraft er en lite effektiv, ustabil og kostbar energiteknologi som i tillegg gjør stor skade på natur, helse og samfunn. Vindkraft akselererer ødeleggelsen av både natur og miljø. Det at presse og politiske parti driver kampanjer for naturødeleggelser møter større og større motstand. Innholdet i, og veien som er staket ut i Det grønne skifte opprører stadig flere, og kunnskapen om konsekvensene det har for miljøet øker i befolkningen.

Det er viktig å gjøre en innsats for å forbedre klimaet, men vi redder ikke jorden ved å ødelegge mer natur.

I en omfattende rapport slår FN fast at tap av natur er den største trusselen mot jordens arter – mennesket inkludert. Slik rangerer FN truslene mot livet på jorden:

  1. Tap av natur: Snauhogst av skog, drenering av myr, sprengning av fjell for å gi plass til industri, hytter, landbruk, bosteder og veier for en stadig økende befolkning.
  2. Utnyttelse av natur, eks. jakt, overfiske, vedsanking
  3. Klimaendringer
  4. Forurensning
  5. Fremmede arter som spres i områder der de ikke hører hjemme.

Bærekraft

Det handler om å gi begrepet bærekraft et troverdig innhold.Vindkraft utnytter klimafaktoren vind, men påvirker miljø, vann, vassdrag og ødelegger natur i områdene permanent. Det vil skade det biologiske mangfoldet i sårbare områder for all fremtid, og i tillegg ødelegges landskapets visuelle verdi.

Varige og alvorlige inngrep er allerede er gjort i store deler av Narvik kommune gjennom massive vannkraftutbygginger, og landskap, elver og natur er ødelagt. Samfunnet må igjennom et grønt skifte, men det må skje i en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag, ikke større og verre.

Takk til de folkevalgte!

Kommunestyrets vedtak ble en gledens dag for alle naturelskere og naturbrukere, ja det ga håp for oss alle, ikke minst kommende generasjoner, natur og miljø.

Folkevalgte er allmennhetens ombud og må lytte til folket og ikke overlate energipolitikk eller arealforvaltning til kraftbransjen.

Gratangen og Narvik er et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner. Det står respekt av et slikt vedtak! En stor takk til våre folkevalgte som tar ansvar!