Harstad kommune må legge bedre til rette for en god eldreomsorg. Statistikk og framskriving tilsier at vi også i Harstad vil oppleve en økning av antall eldre, og dessverre også en samtidig nedgang i antall barnefødsler. Nedgangen i elevtall i Harstad er antatt å bli 14% frem mot 2030. Dette betyr at det vil bli mulig å gjennomføre en ansvarlig omprioritering for å styrke helse- og omsorgssektoren, med fokus på styrket evne til eldreomsorg. Fortsatt innføring av velferdsteknologi vil hjelpe på, men vi går nå inn i en periode der antall eldre som trenger helsehjelp vil øke betydelig. Harstad kommune ligger an til større økning av antall eldre enn andre kommuner i Troms og Finnmark, også på landsbasis, melder kommunedirektøren. For å løse dette på best mulig måte oppfordrer han til et godt samspill mellom administrasjonen og politikerne.

Det nylig gjennomførte årsmøtet i Harstad Høyre har fulgt opp kommunedirektørens oppfordring med følgende resolusjon:

Kommunestyret har vedtatt igangsetting av arbeidet med en ny plan for helse og omsorg. Harstad Høyre mener at det i denne planen må prioriteres tiltak for å øke kapasiteten innen eldreomsorgen. Det være seg flere omsorgsboliger, tilrettelegging av egen bolig, eget sykehjem for demente og/eller et nytt, ordinært sykehjem. Den økte kapasiteten kan drives kommunalt eller i privat regi. Behovet må kartlegges i en mulighetsstudie i 2022, og planleggingen må deretter starte uten opphold. Pårørende og ansatte som vet hvor skoen trykker må bli hørt og tatt med i studien. Frivilligheten må få en sterkere rolle fremover, og vi må implementere effektive tiltak for å tiltrekke oss og beholde helsearbeidere. Slik kan Harstad kommune steg for steg bygge opp kapasitet og kompetanse for å ta imot økningen av eldre som vil ha behov og rett til å få leve gode liv helt til det siste. Det handler om ansvarlighet og respekt. Harstad Høyre vil derfor ta politisk initiativ til gjennomføring av en mulighetsstudie allerede i 2022, for at kommunen skal ha evne til å møte kommende økt behov i eldreomsorgen.

Vi vil sikre alle en god og verdig eldreomsorg, tilpasset individuelle behov. For å oppnå dette, i lys av den kommende økningen av antall eldre i kommunen, må vi utnytte alle de gode kreftene i samfunnet. Når det offentlige samarbeider med private aktører, spiller de hverandre bedre. For at også private omsorgstilbud skal være tilgjengelig for alle eldre, mener Høyre at det offentlige skal kjøpe ledige plasser hos private aktører og tilby dem til de som trenger det. Dersom din mor eller far plutselig trenger en sykehjemsplass, er det viktigste at de får et tilbud av høy kvalitet raskt, på det offentliges regning, - ikke hvem som driver tilbudet.