Ved utgan­gen av januar 2022 var 1300 smit­tet siden star­ten. Det er et rela­tivt sik­kert tall, basert på tester tatt på Luft­veis­kli­nik­ken.

– Tal­lene for feb­ruar er basert på egen­rap­por­te­ring, og viser at 6000 per­so­ner har rap­por­tert at de er smit­tet. De reelle tal­lene er nok høyere, da man ikke er plik­tig til å teste seg eller rap­por­tere resul­ta­tet, samt at barn og unge slip­per å teste seg. Vi ligger på rundt 200 til 400 nye til­fel­ler hver dag, for­tel­ler kom­mu­ni­ka­sjons­sjef for Harstad kom­mune, Øivind Arvola.

Endrer smit­te­spo­ring

Fra 1. mars av sten­ges den dedi­kerte smittesporingstelefonen. Kom­mu­nene sender heller ikke ut SMS til de som er registrert som smit­tet. De som ønsker vei­led­ning eller har spørs­mål, kan ta kon­takt med pan­demi­tele­fo­nen.

Selv­tester

– Vi har godt med tester, og vi deler ut tester i råd­hu­sets ser­vice­torg, i vak­sine­loka­lene på Sjø­kan­ten, samt at man kan bestille PCR-test eller selv­test på Luft­veis­kli­nik­ken.

– Harstad har godt over 90 pro­sent av våre inn­byg­gere fått minst to doser med covid-19-vak­sine. Vi til­pas­ser nå åpnings­ti­den på vak­sine­sen­te­ret til etter­spør­se­len. Ny åpnings­tid for vak­sine­sen­te­ret er nå tirs­da­ger klok­ken 1400-1900 og ons­da­ger 0830-1500.

Det er fort­satt svært store utford­rin­ger i bar­ne­ha­ger, både pri­vate og kom­mu­nale, samt på syke­hjem, bo og omsorgs­sen­ter, hel­se­hus og i hjem­me­tje­nes­ten.

– Det er høyt syke­fra­vær, og det er – eller vil bli - iverk­satt kutt i tje­nes­ter eller begren­set åpnings­tid i en peri­ode frem­over. Noen av de kom­mu­nale og pri­vate bar­ne­ha­gene har alle­rede ope­rert med redu­sert åpnings­tid, men per nå er alle åpne.

Fast­le­ge­kon­to­rer ned­ringt

Fast­le­ge­kon­to­rene opp­le­ver en enorm pågang av folk som skal ha syke­mel­ding på grunn av korona. Dette går ut over annen drift. Vi hen­stil­ler folk som er rammet av korona å ta av sine egen­mel­dings­da­ger, samt at arbeids­gi­vere er flek­sible og legger til rette for bruk av egen­mel­ding.