Det er et utsagn jeg har hørt i valgkampen og jeg ønsker å svare på det. Det er veldig viktig for meg at alle vet at det finnes et Sameting og at det avholdes et Sametingsvalg samtidig som det er et Stortingsvalg den 13. september. Dernest at man må stå registrert i Sametingets valgmanntall for å kunne stemme og at man selv må melde seg inn.

Fristen for innmelding for å stemme i årets valg er gått ut, men meld deg gjerne inn, så er du klar ved neste valg! Aller viktigst er det at de med stemmerett bruker stemmeretten sin! Vår valgkrets heter Vesthavet og består av 31 kommuner i Nordland og Troms. I noen kommuner må man forhåndsstemme, men i de fleste kommuner stemmer man slik man gjør ved Stortingsvalget.

Det som skjer på Sametinget kan påvirke det som skjer i kommunen din! Jeg representerer Arbeiderpartiet/Bargiidbellodat og stiller som 2. kandidat til Sametingsvalget. Bargiidbellodat vet at for å oppnå våre mål er det viktig med et sterkt samarbeid med folkevalgte organer og forvaltningen på alle nivå.

Arbeiderpartiet jobber for fellesskapsløsninger og vil legge til rette for at vi sammen skal sikre at alle får mulighet til å utvikle sin kultur i et moderne samfunn. Dette kan medføre gode tilbud i din kommune innen barnehage-, skole- eller kultursektoren, for å nevne noe.

I min kommune, Harstad, jobber vi blant annet med å få til en samisk møteplass og en samarbeidsavtale mellom kommunen og Sametinget. Harstad Arbeiderparti vedtok dette på årsmøtet og løftet det opp i utvalget for Oppvekst- og kultur som gjorde vedtak om å søke Sametinget om støtte til en samisk møteplass. Det ble satt ned en komite som jobber videre med denne saken. Siste ord er ikke sagt og vi går spennende tider i møte. Jeg ser frem til en dag å kunne gå på et samisk språkkurs på en lokal samisk møteplass.

Arbeiderpartiet/Bargiidbellodat har en fanesak som handler om «samisk for alle». For at samisk språk skal bevares og videreføres til de kommende generasjoner, må skoleeiere i større grad forpliktes til å arbeide med å gi alle elevene i grunnskoleopplæringen kunnskap om samene og samisk språk. Det samiske innholdet i fagene må være nedfelt i læreplanverket for grunnopplæringen. Vi vil jobbe for å styrke refusjonsordningene til de kommuner som ønsker å innføre samisk kultur- og språkopplæring for alle.

Arbeiderpartiet nasjonalt har vedtatt et nasjonalt samisk kulturløft! Arbeiderpartiet vil utvikle og ivareta det samiske gjennom mange tiltak som berører kommuner med samiske innbyggere. Harstad kommune ligger utenfor dagens forvaltningsområde for samisk språk, men det er en omlegging på gang for at bykommuner med en betydelig andel samiskspråklige kan innlemmes i samisk språkområde. Dette kan være et tiltak for at flere bykommuner får ressurser til å sikre bedre språk- og opplæringstilbud til samiske innbyggere.

Så svaret mitt er; Sametingsvalget er absolutt noe som kan få innvirkning på tilbud i din kommune til flere enn «bare» samer. Alle burde bry seg om dette valget!

Stem gjerne Arbeiderpartiet og Bargiidbellodat for et nasjonalt samisk kulturløft!