Hovedformålet med planen er å regulere tomt til nye Bergseng skole med tilhørende atkomstveier, og tilstøtende boligområde. I tilknytning til skolen skal det også legges til rette for ny flerbrukshall.

Bygg- eiendomstjenesten ble av kommunestyret i 2019 blitt gitt i oppdrag å utrede oppgradering og utvidelse av Bergseng skole, herunder også ny lokalisering. Denne prosessen endte med vedtak i kommunestyret januar 2021 om kjøp av tomt på Mustapartajordet for bygging av ny skole. I tillegg til skolen skal det tilrettelegges for oppføring av flerbrukshall med et areal på omtrent 2500 kvadratmeter i tilknytning til skolen. Det er nødvendig med ny reguleringsplan for å hjemle utbyggingen.

Dette melder Harstad kommune på sin nettside.

Norconsult AS utarbeider planen på vegne av Harstad kommune v/ Bygg- og eiendomstjenesten.

Det skal reguleres ny atkomstvei til skolen fra Ervikveien, som er fylkesvei. Langs eksisterende kommunale atkomstveier, Stalheimveien og Gamle Ridevei, skal det reguleres nye fortau. Busstoppene Lamoveien og Bergsbakken inngår også i planen og det skal tilrettelegges for oppgradering av disse. Både fortau og busstopp skal opparbeides i regi av Harstadpakken. Kommunen skal også oppgradere vann- og avløpsledninger i området og planen skal også legge til rette for dette.

Planområdet ligger på Berg og Bergseng nord for Harstad sentrum, og omfatter skoletomta, Orrehaugen, Stalheimveien, Lerkeveien og Gamle Ridevei med tilstøtende eiendommer, samt resterende boligtomter på «Mustaparta II.»

Plangrensen er ikke endelig fastsatt, og endelig planområde kan bli endret etter varslet. For å ha tilstrekkelig handlingsrom i planarbeidet varsles det et forholdsvis stort planområde. Begrunnelse for dette er at det er viktig for helheten i planarbeidet at planen varsles med tilstrekkelig areal slik at det er mulig å sikre rom for gode løsninger, og at planen ivaretar alle verdier, interessenter og behov. Endelig utforming av planområdet vil avhenge av den videre planprosessen og utredningene som skal gjennomføres. Planområdets størrelse og kompleksiteten i tiltakene kan også medføre at det kan bli aktuelt å dele opp i flere detaljreguleringer, skriver kommunen.

Det ble i 2014 igangsatt og varslet planarbeid for fortau langs Stalheimveien og Gamle Ridevei i regi av Harstadpakken. Dette planarbeidet ble ikke fullført. Den nye reguleringsplanen for Bergseng skole skal gjenoppta dette planarbeidet.

Frist for innsendelse av merknader og innspill til planarbeidet er fire uker etter varslingen, det vil si innen 12. januar 2022.