Gå til sidens hovedinnhold

Statsbudsjettet: Her er tiltakene i Nord-Norge

Tirsdag la den avtroppende regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjettet for 2022.

Rune Stenstrøm, gruppeleder i Harstad Høyre, får neppe se et nytt borgerlige statsbudsjett på en stund. Han er fornøyd med det som ble lagt fra, og løfter blant annet fram satsingen på Hålogalandsveien.

– Målet til regjeringen er først og fremst flere jobber, å hjelpe de som er rammet av pandemien og bidra til at folk og bedrifter har kompetansen de trenger, sier Stenstrøm.

Han er glad for at regjeringen støtter et nytt investeringsfond for landsdelen på 400 millioner kroner - hvor staten skal stå for halvparten av summen.

Dette betyr statsbudsjettet for Nord-Norge

Disse veiprosjektene får penger

Hålogalandsveien

Regjeringen foreslår å bevilge 1,8 milliarder kroner til OPS-prosjekter. Det prioriteres midler til forberedende arbeider, Statens vegvesens del av arbeidet og grunnerverv for prosjektet. Prosjektet omfatter bygging av til sammen 82 km vei. I tillegg til strekningen Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt på E10 omfatter prosjektet en kort strekning av rv. 83 fra E10 i retning Harstad og utbedring av dagens E10 mellom Fiskfjord og Kåringen. Anskaffelsesprosessen for OPS-kontrakten startet opp sommeren 2021. Det er lagt opp til at kontrakten blir inngått sommeren 2023, og at anleggsarbeidene går over 6,5 år.

E8 Sørbotn–Laukslett, Tromsø kommune

Regjeringen har lagt opp til anleggsstart på prosjektet. Prosjektet omfatter bygging av ny 9,7 km tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Veien bygges i ny trase på vestsiden av Ramfjorden som krysses med en 870 meter lang bru og reduserer kjørelengden med 2,5 km. Prosjektet er fullfinansiert med statlige midler blant annet som følge av bompengeavtalen fra 2019. Prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2025.

E6 Kvænangsfjellet, Kvænangen og Nordreisa kommuner

Regjeringen foreslår å bevilge 5,9 milliarder kroner til Nye Veier i 2022. Selskapet vil fortsette utbyggingen på strekningen. Strekningen er på om lag 24 km og har vanskelig kurvatur for tyngre kjøretøyer. E6 Kvænangsfjellet er ofte stengt eller kun åpen for kolonnekjøring vinterstid på grunn av vanskelige værforhold. Det var byggestart i 2021, og prosjektet planlegges ferdigstilt høsten 2024.

E69 Skarvbergtunnelen, Porsanger kommune

Regjeringen prioriterer midler til bygging av ny vei på en 6,8 km lang strekning i Porsanger kommune, hvorav om lag 3,5 km i tunnel. En stor del av strekningen utenfor tunnelen følger dagens trasé. Prosjektet omfatter skredsikringstiltak på dagstrekningen med blant annet skredvoller. Det vil korte inn E69 med om lag 1,4 km. Anleggsarbeidene startet i april 2019, og prosjektet er nå planlagt åpnet for trafikk høsten 2022, mot tidligere ventet høsten 2021.

Diverse tiltak:

Det prioriteres i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges å bruke midler til blant annet: Punktvise utbedringstiltak, blant annet til bruer. Oppstart av utbedringen av tunnelen under Nappstraumen på E10 i Lofoten.

Rammen til mindre tiltak gir rom for oppstart av nye utbedringsstrekninger. Statens vegvesen har opplyst at utbedringsstrekningen Akkarfjord–Jansvatnet på rv. 94 i Troms og Finnmark kan være aktuell, men dette vurderer etaten gjennom året.

tunneloppgraderinger og fornying av bruer på E6

Arctic Race of Norway får 15 millioner kroner

Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til Arctic Race of Norway. Sykkelrittet arrangeres normalt i de to nordligste fylkene i landet.

Svalbard får ny kraftløsning: Diesel skal erstatte kull

Den avtroppende regjeringen går inn for å erstatte kullkraftverket på Svalbard med et dieselkraftverk.

Det går fram av Svalbard-meldingen, som legges fram sammen med forslaget til statsbudsjett for 2022.

Bevilger 15 millioner til bekjempelse av pukkellaks

Siden 2017 har det vært en urovekkende trend i vekst av antall pukkellaks i norske vassdrag, primært i Øst-Finnmark. Regjeringen er opptatt av å bekjempe spredningen av pukkellaks, og forslår å bevilge 15,3 millioner kroner til tiltak mot pukkellaksen.

Redningsberedskapen i Nord-Norge

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med til sammen 243,1 millioner kroner for å styrke redningsberedskapen i Nord-Norge ved å etablere en ny redningshelikopterbase i Tromsø og en felles operasjon med Sysselmesteren sin helikoptertjeneste. Planen er at den nye redningshelikopterbasen skal være i drift i løpet av 2022.

Nordnorsk Kunstmuseum

Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner i økt driftstilskudd til Nordnorsk Kunstmuseum til styrking av virksomheten i Tromsø, bl.a. knyttet til utvidelse av magasinkapasiteten. Dette er en oppfølging av museumsmeldingen der løft for kunst i nord er pekt ut som et viktig satsingsområde.

I tillegg foreslår regjeringen:

å bevilge 3 millioner kroner i økt driftstilskudd til Nordnorsk Kunstmuseum til etablering av en ny avdeling av Nordnorsk Kunstmuseum i Bodø. Dette er en oppfølging av museumsmeldingen der løft for kunst i nord er pekt ut som et viktig satsingsområde.

Les også

Bruker enorme summer på fastlegene i Harstad: – Tilsvarer halvannet kino og bibliotek i året

Investeringsfond i Nord-Norge

For å bedre kapitaltilgangen og framveksten av gode forvaltermiljøer i nord, ble det i revidert nasjonalbudsjett bevilget midler til et nytt investeringsfond med statlig og privat kapital. Fondet skal ha en minimumsstørrelse på 400 millioner kroner, og staten skal inn med inntil 50 prosent av kapitalen. Staten skal gå inn med kapital i fondet samtidig og på like vilkår som de private medinvestorene.

Investinor har fått oppdraget med å lyse ut forvaltningen av fondet og forvalte den statlige delen av eierskapet i fondet. Oppdraget med å forvalte fondet skal tildeles av Investinor gjennom en åpen, transparent, ikke diskriminerende og objektiv utvelgelsesprosess. Forvaltningen skal lokaliseres i Nord-Norge. Valg av forvalter skal baseres på kompetanse, og forvalteren kan selv velge hvor i Nord-Norge fondet skal lokaliseres. Det tas sikte på å etablere fondet i første halvår 2022.

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 800 millioner kroner til investeringer i forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg (EBA), samt materiellinvesteringer for om lag 2,5 milliarder kroner, i Troms og Finnmark i 2022. Midlene benyttes til investeringer for kavaleribataljonen på Porsangmoen, herunder anskaffelser av boliger og forlegninger, materiellrelatert EBA og skyte- og øvingsfelt. Det er satt av midler for planlegging av kommende EBA-prosjekter på Ramsund knyttet til levetidsforlengelse av EBA til Ula-klassen og vedlikeholdsmudring av hovedkaien. På materiellsiden skal midlene primært benyttes til investeringer for å styrke Hærens avdelinger med blant annet kampluftvern, bærbart luftvern, nytt artilleri, kampvogner, ingeniørmateriell og brolegger-/ingeniørpanservogner.

Barnehus for samiske barn

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til å etablere et eget barnehus for samiske barn, tilpasset samisk språk og kultur.

Les også

Valgvinner lover å kjempe videre for E10 Bjørnfjell : – Saken er absolutt ikke glemt av