Det legemeldte sykefraværet i 4. kvartal 2020 var på 6,4 prosent i Troms og Finnmark. Sammenlignet med 4. kvartal i 2019 har det legemeldte sykefraværet økt med 8,7 prosent, og gjør at Troms og Finnmark har landets nest høyeste sykefravær.

Det legemeldte sykefraværet i Norge var til sammenlikning på 5,5 prosent, noe som tilsvarer en økning på 4,3 prosent sammenliknet med 4. kvartal i 2019.

-Tallene er fra oktober, november og desember 2020 og viser at økningen vi så i sykefraværet i 3. kvartal 2020 fortsetter inn i 4. kvartal. Det har vært lite koronasmitte i Troms og Finnmark, noe som gjør at det økte fraværet ikke kan knyttes direkte til sykdom som følge av koronasmitte. Etter forrige kvartals økning i sykefraværet har vi engasjert en rådgivende overlege i NAV til å analysere fraværet i Troms og Finnmark, sier fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark Grete Kristoffersen.

Tallene under er sammenlignet med samme kvartal året før

Se hovedtallene for Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Tjeldsund nederst i saken.

Sykefraværet høyest inne helse- og sosialtjenester

Størst økning i det legemeldte sykefraværet ser vi innen finansiering- og forsikringsvirksomhet med 29,0 prosent (til 3,9 prosent), forretningsmessig tjenesteyting med 18,7 prosent (til 6,7 prosent) og helse- og sosialtjenestermed 13,1 prosent (til 9,0 prosent)

Helse- og sosialtjenester står for 35 prosent av fylkets totale antall tapte dagsverk grunnet legemeldt sykefravær, med 151 852 tapte dagsverk av totalt 433 335 i hele fylket i 4. kvartal 2020.

– Det er særlig bekymringsfullt at det legemeldte sykefraværet innen helse- og sosialtjenester nå er oppe i 9 prosent. Hos ansatte i helsetjenesten er det nå ekstra lav terskel for å holde seg hjemme ved luftveissymptomer, noe som trolig kan forklare noe av økningen vi ser innen disse tjenestene. Pandemien har i tillegg medført økt press på helsevesenet, og vansker med å finne vikarer delvis grunnet reiserestriksjoner har ikke gjort situasjonen enklere. Vi ser at det har vært en økning i fravær relatert til psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser også̊ blant medarbeiderne i denne sektoren, sier Kristoffersen.

Generelt ser vi en økning innenfor de fleste diagnosegrupper sammenliknet med samme kvartal i 2019. Muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser står for henholdsvis 173 507 og 95 663 tapte dagsverk, noe som til sammen utgjør 62,1 prosent av totalt antall tapte dagsverk.

Sykdommer i luftveiene kommer på fjerdeplass når det gjelder årsak til fravær, men har hatt en betydelig økning med 18,6 prosent sammenliknet med samme kvartal i 2019.

Økning i de fleste kommunene

Alle bykommunene har en økning i fraværet sammenliknet med 4. kvartal i 2019. Tromsø har en økning på 5,7 prosent (til 5,9 prosent), Harstad øker med 14,9 prosent (til 6,5 prosent), Alta med 8,0 prosent (til 6,9 prosent) og Hammerfest med 9,5 prosent (til 6,3 prosent).

Kommunene med størst økning er Kvænangen med 41,7 prosent (til 9,6 prosent), Båtsfjord med 35,3 prosent (til 6,9 prosent), og Kautokeino med 33,0 prosent (til 7,7 prosent).

Noen kommuner har hatt en nedgang i sykefraværet. De med størst nedgang er Nesseby med 38,3 prosent (til 4,5 prosent), Salangen med 4,9 prosent (til 5,4 prosent) og Lyngen med 2,1 prosent (til 7,1 prosent).

Sykefraværet øker mest blant kvinner og eldre

Detlegemeldtesykefraværetharøkt både blantkvinnerogmenn. Fraværetvar8,4prosentfor kvinner, noe som gir en økning på 10,2 prosent sammenliknet med 4. kvartal i 2019. Blant menn var det legemeldte sykefraværet på 4,7 prosent, en økning på 6,2 prosent.

Det høyeste legemeldte sykefraværet finner vi i aldersgruppen 60–64 år med 8,7 prosent. Her finner vi også̊ den høyeste økningen med 14,0 prosent.

Korttidsfraværet noe ned

Det legemeldte korttidsfraværet (inntil 16 dager) utgjør 60,5 prosent av det totale legemeldte fraværet i siste kvartal 2020, mot 63,5 prosent i samme kvartal 2019. Andelen med fravær utover 16 dager viser tilsvarende økning.


Sykefraværsprosent Tapte dagsverk Over 30 år Under 30 år Kvinner Menn
Harstad 6,5 43 766 7 4,5 8,5 4,8
Ibestad 6,2 1756 6,6 4,5 5,4 6,8
Kvæfjord 7,6 5290 8,3 4,3 8,8 6,5
Tjeldsund 8,1 8256 8,4 6,7 10,3 6,5