Harstad kommune jobber med en overordnet kommunedelplan for helse, omsorg og velferd, 2023–2030. Planforslaget vil komme ut på høring i september og skal vedtas i kommunestyret desember 2022.

I høringsforslaget står det at det forventes en særskilt datainnsamling for å styrke kunnskapsgrunnlaget innenfor følgende områder:

Veksten i antall brukere

Omsorgsboliger med heldøgns omsorg/institusjonsplasser

Kartlegging av areal for lokalisering av bosenter og sykehjem

Dette ønskes velkommen av Harstad KrF, og vi forventer å få det vi trenger for å videreutvikle de kommunale tjenestene på en målrettet og faktabasert måte.

Det ligger an til byggestart av Helsehuset før jul, og det vil bli et på overtid kjærkomment løft for kommunen vår. Men det løser ikke alle utfordringer. Den demografiske utviklingen samt erfaringer fra helsesektoren tyder på at vi fremover vil mangle sykehjemsplasser/boliger med heldøgns omsorg, og omsorgsboliger.

KrF ønsker fortgang i å finne en egnet sentrumsnær tomt for sykehjem/aldershjem/boliger med heldøgns omsorg, noe også samarbeidspartiene har i sin plattform. Dette arbeidet må gå parallelt med den overordnede planprosessen.

KrF ønsker tilrettelegging og/eller stimulering til å etablere ulike bofellesskap for eldre, også utenfor sentrum. Som et eksempel peker vi på tomta til Gausvik skole hvor det kan etableres et bosenter på tvers av generasjoner i samarbeid med barnehagen som er der i dag.

Ensomhet og isolasjon har vært en stor utfordring for mange eldre under pandemien, og kanskje spesielt for aleneboende. KrF vil at Harstad skal kunne tilby ulike alternativ til eldre som av ulike grunner ikke kan bo hjemme lenger, også de som opplever ensomhet som tyngende. Derfor lanserer vi ideen om et aldershjemstilbud hvor det bemanningsmessig er mer miljøarbeid enn sykepleie.

I det pågående arbeidet med kommunedelplanen for helse, omsorg og velferd legges det opp til stor grad av medvirkning og mulighet til å komme med innspill. I tillegg til flere høringsrunder vurderes det gjennomført temamøter med presentasjon av utfordringer og muligheter

KrF oppfordrer alle til å bruke de innspillsmuligheten det legges opp til fram til vedtatt plan.