Gå til sidens hovedinnhold

Vil plante 100 dekar skog hvert år: – Feil at gran ikke hører hjemme i Harstad

Kommunedirektøren er uenig i at gran ikke hører hjemme i skogene i Harstad. Nå foreslår han storstilt planting.

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen anbefaler at politikerne setter av 300.000 kroner i året til planting av Norsk gran på 100 dekar på kommunale skogeiendommer.

Hansen foreslår også at det utarbeides en overordnet strategi for skogplanting som klimatiltak, inklusiv forventede kostnader i Harstad kommune. Strategien kan være klar høsten 2021.

Bakgrunnen for initiativet er et svar på den globale klimautfordringen som verden står overfor. Dett har ført til et økt søkelys på tiltak og virkemidler som kan redusere de globale klimagassutslippene og drive den nødvendige omstillingen til lavutslippssamfunnet. Skog og arealbruk er en viktig ressurs i klima-sammenheng og har i denne konteksten fått et stadig økt fokus det siste tiåret.

Les også

Klimautslippene opp 20 prosent i Harstad: – Helt feil retning

Plantingen har opphørt fullstendig

Harstad kommune eier mye kommunale eiendommer. Av disse er 2.869 dekar skogsmark som egner seg til planting av trær. For hver kubikkmeter tømmer som produseres bindes det omtrent 2 tonn CO2 i stamme, greiner og røtter.

"Selv med gode tilskuddsordninger for granplanting har planting av gran opphørt fullstendig de siste 10 – 15 årene. Mange mener at grana ikke hører naturlig hjemme i Harstad kommune. Kommunaldirektøren er uenig i dette. Samfunnsmessig og økonomisk er gran på gode boniteter det beste alternative treslaget å plante i Harstad", skriver han i saken som skal behandles i neste kommunestyremøte.

Granskogen, som utgjør 18 prosent av den produktive skogen, produserer over halvparten av årlig tilvekst i kommunen.

Les også

Kriss måtte sjekke kalenderen da hun så dette oppslaget med ordføreren: – Er vi i 1970 eller i 2021?

Vil bidra til FN-mål

FNs klimapanel skisserer fire tiltakskategorier for å redusere utslipp og øke opptak av klima-gasser i skogen. En av disse er økt opptak ved planting av skog på nye arealer – et tiltak som både vil kunne øke opptaket i skog, og redusere utslippet i andre sektorer ved at råstoff fra skogen erstatter fossilt råstoff. I FNs klimapanels scenarier er betydelige arealer avsatt til planting av skog for å oppnå en utslippsutvikling som kan holde den globale temperaturstigningen under "togradersmålet".

Årlig CO2-binding i et granfelt på 2 dekar tilsvarer den CO2 som en vanlig personbil slipper ut i løpet av årlig kjørelengde på 15.000 km.

Sammenlignet med andre tiltak for redusert utslipp eller økt opptak av CO2, er planting et billig tiltak, mener kommunedirektøren. Kostnaden for planting av gran på 100 dekar er på ca. 300 000 kroner, og binder 7.000 tonn CO2. Dette tilsvarer 4 øre per kilo bundet CO2. Kommunaldirektøren ønsker at eventuelle kommunale bevilgninger og statlige tilskudd settes på fond i kommunen og pengene brukes til klimaplanting og skogskjøtsel av granfeltet. Dette er for å møte utfordringer som plantetilgang og arbeidskraft for selve plantinga.