Det er igangsatt en prosess for å vurdere videre drift ved Flesnes oppvekstsenter. Bakgrunnen er tidligere politiske vedtak samt barnetallsutviklingen i det geografiske området som hører til Flesnes oppvekstsenter. Prosessen er lagt opp slik at en eventuell endring i driften kan vurderes iverksatt fra skoleåret 2023-2024, skriver Kvæfjord kommune i høringsnotatet.

– Føler vi blir hørt

Birger Holand er varaordfører og FAU-medlem, og sier at som forelder er han veldig fornøyd med prosessen kommunen nå legger opp til fram til avgjørelsen skal tas i mars 2023.

– Jeg er veldig glad for at kommunen har valgt å opprettholde oppvekstsenteret så langt, og syns vi har en veldig fremoverlent kommune, det må jeg si. Administrasjonen har jobba frem et veldig godt notat, og man ser at det er elevene og deres beste i fokus, sier Holand, og trekker frem at det fremdeles er drift i bassenget ved Flesnes oppvekstsenter som et eksempel på det.

– Der er vi en foregangskommune, når det gjelder basseng. Kvæfjord har tre basseng i drift og server hele kommunen.

Holand mener prosessen som kommunen har igangsatt er nødvendig. Rekrutteringen inn til oppvekstsenteret er lav, elevtallet er lavt, og det er lite barnefødsler i Gullesfjorden. Holand sier at i Indre Gullesfjord er det ingen fødsler siden 2015, mens i Ytre Gullesfjorden er det virka én i året.

– Vi er veldig sårbar, og blir et lite miljø. Vi er veldig fornøyd med undervisninga og det faglige, men personlig så ser man utfordringene på det sosiale.

Holand er glad for alle de ulike alternativene som kommunen har fremlagt for henholdsvis barnehagedelen og skoledelen vurderes på lik linje, og at alle muligheten blir synliggjort. Det gjør utredninga god, sier han.

– Nå får vi tid til å komme med innspill, og vi føler at vi blir hørt, som foreldre.

Kraftige protester

I 2018 vedtok kommunestyret i Kvæfjord at driften ved oppvekstsenteret, både barnehagedelen og skolen, skulle videreføres. I forkant hadde det vært stort engasjement i bygda for å bevare skolen.

Bladet Vesterålen skriver at FAU i april 2018 protesterte kraftig mot tallgrunnlaget som ble presentert da administrasjonssjef Merete Hessen og konsulent Tor Anders Markussen la fram saken i et folkemøte. De truet også med at bygda heller ville tilhøre Sortland kommune om oppvekstsenteret ble lagt ned.

Men det skulle også gjøres årlige vurderinger på hvorvidt barnehagedelen skulle videreføres avhengig av om barnetallet var over eller under tre barn. Idet fristen for å søke barnehageplass gikk ut, lå det an til at det ville bli to barn i barnehagen.

Kommunestyret vedtok i 2018 også at hele saken skulle vurderes på nytt i 2023 – og når saken nå ligger ute på høring er det altså for å skaffe et godt kunnskapsgrunnlag og innspill slik at kommunedirektøren kan komme med sin innstilling til kommunestyret i mars.

Sortland eller Kvæfjord

I dag er det 11 barn på oppvekstsenteret – hvorav ni av dem går på skolen fordelt på alle klassetrinn. Skolen har slitt med å rekruttere lærere, og da kommunen utlyste en stilling i vår var det ved søknadsfristen bare to søkere, ifølge Bladet Vesterålen.

Det er også åtte elever som sokner til Flesnes eller Lødingen som nærskole, men av ulike årsaker går på skole i Lødingen eller Sortland. I høringsnotatet skriver kommunen at alternativer til barna vil være i Vik oppvekstsenter og Borkenes skole i Kvæfjord, som vil gi lang reisevei og gjøre dem avhengig av ferga mellom Flesnes-Refsnes, og Sortland eller Lødingen. Kvæfjord kjøper per i dag ikke barnehageplasser i Sortland kommune, men et av alternativene innebærer at Kvæfjord fremforhandler en avtale om både skoleplasser og barnehageplasser i Sortland.

Nå inviteres alle til å uttale seg innen 15. januar 2023, og sende høringsuttalelser til [email protected]

Alternativ A: Flesnes oppvekstsenter – barnehagedel opprettholdes som i dag

Alternativ B: Flesnes oppvekstsenter – barnehagedel avvikles. Barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen jf. 12a (Lov om barnehager), tilbys barnehageplass i Sortland kommune etter fremforhandlet samarbeidsavtale. Det vil også være mulig å søke om barnehageplass i egen kommune.

Alternativ C: Flesnes oppvekstsenter – barnehagedel avvikles og det igangsettes arbeid for etablering avtilbud om familiebarnehage i Gullesfjord. Dersom skoledelen avvikles, kan følgende være et mulig alternativ for barnehagedelen:

Alternativ D: Flesnes oppvekstsenter – barnehagedel videreføres som en avdeling organisert under barnehagen ved Vik oppvekstsenter, men med fysiske lokaler i dagens lokaler på Flesnes.

Flesnes oppvekstsenter – skoledel

Alternativ A: Flesnes oppvekstsenter – skoledel opprettholdes som i dag

Alternativ B: Flesnes oppvekstsenter – skoledel (1.-10. trinn) avvikles og elevene overføres til skolested i Sortland kommune etter fremforhandlet samarbeidsavtale.

Alternativ C: Flesnes oppvekstsenter skoledel (1-10 trinn) avvikles og 1.–4. trinn overføres til Vik oppvekstsenter, mens 5.–10. trinn overføres til Borkenes skole. 9

Alternativ D: Flesnes oppvekstsenter – skoledel: 1.–7. trinn beholdes som i dag mens 8.–10. trinnoverføres til skolested i Sortland kommune.

Alternativ E: Flesnes oppvekstsenter – skoledel: 1.–7. trinn beholdes som i dag mens 8.–10. trinnoverføres til Borkenes skole